EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nytt material för socialtjänstens arbete mot våld

Foto på yrkesverksam person som medverkar i en av NCK:s filmer.

Under hösten har NCK påbörjat en omgörning av webbstödet för kommuner. Här hittar du våra nya filmer om att ställa frågor om våld inom socialtjänsten.

Webbstödet har också uppdaterats med lärande exempel om arbetet med äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med missbruk och kvinnor med erfarenhet av prostitution som utsätts för våld. Nya faktatexter har publicerats om bland annat det våldsförebyggande arbetet och att arbeta med våldsutövare.

Webbstöd för kommuner
Till filmerna om att ställa frågan

Program för introduktionsdagarna

NCK arrangerar årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. De vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer. Föreläsningarna ger en bred introduktion samt viss fördjupning till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Dagarna hålls i Uppsala universitetshus 29 - 31 januari. Du som är anmäld hittar mer information här

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.