EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Modellkurs för universitetslärare klar

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld som ska examineras. 

Kursmodellen som tagits fram har två steg, för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program. Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap.

Läs hela nyheten

Nya filmer ska få fler att fråga om våld

Nu finns det sex dramatiserade kortfilmer för socialtjänsten som på ett konkret sätt visar hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet. Syftet med filmerna är att ge underlag till diskussion om hur frågor om våld kan ställas rutinmässigt.  

Filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd.

– Vi hoppas att filmerna ska ge underlag för diskussion om hur frågor om våld kan ställas rutinmässigt inom socialtjänsten, säger Annika Engström på NCK.

Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.