EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besökte NCK

Fredag 26 april besökte jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Nationellt centrum för kvinnofrid för att få information om verksamheten. 

– Det är viktigt att ta del av den kunskap som finns för att kunna fatta bra politiska beslut, säger Åsa Lindhagen.

Vid mötet diskuterades bland annat hur samhällets stöd till kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp kan förbättras.

–  Det är värdefullt att få berätta om vår verksamhet. Våldet är i hög grad en politisk fråga, säger Gun Heimer, chef för NCK.

Läs hela nyheten 

Modellkurs för universitetslärare klar

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld som ska examineras. 

Kursmodellen som tagits fram har två steg, för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program. Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap.

Läs hela nyheten

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.