Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Det händer på NCK

2017-12-04

Bild på Gun Heimer och Per ElowssonVÅRDENS VECKA. Hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att tidigt upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Därför inleder NCK och Akademiska sjukhuset en storsatsning på att utbilda all personal på sjukhuset om våld mot kvinnor. Kunskapslyftet inleds med temavecka 4-8 december – Vårdens vecka mot våld.
Läs hela pressinbjudan och se program
Läs en intervju med chefssjuksköterskan

2017-11-23

Bild på Annie Lööf och Gun HeimerANNIE LÖÖF I UPPSALA. Torsdag 23 november var partiledaren för Centerpartiet, Annie Lööf, på besök i Uppsala. Hon började dagen med ett besök vid NCK där hon fick information om verksamheten vid det nationella centrumet. Presentationen berörde både stödtelefonen Kvinnofridslinjen, mottagningen och de regeringsuppdrag som NCK arbetar med. Ett antal lokala centerpartister deltog också, däribland riksdagsledamot Solveig Zander och Anne Lennartsson, ordförande i Centerpartiet i Uppsala län. På bilden visar NCK:s chef Gun Heimer den spårsäkringssats som används efter sexuella övergrepp.

  2017-11-15

Porträtt Gun HeimerCAUSE OF DEATH: WOMAN. Gun Heimer, NCK:s chef, föreläste på Fornsalen vid Gotlands Museum 15 november under rubriken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar". Föreläsningen var en del av en serie föreläsningar som arrangeras i samband med att museet visar utställningen "Cause of death: Woman" av fotografen Linda Forsell och journalisterna Karin Alfredsson och Kerstin Wiegl. De har undersökt mäns våld mot kvinnor i ett antal länder i olika delar av världen. I varje land träffade de personer som överlevt våldet, dem som arbetar för förändring och anhöriga som berättade en död kvinnas historia. Utställningen har tidigare visats i både Stockholm, Karlstad, New York och Peking. På Gotlands Museum har den även kompletterats med historiska perspektiv.

Läs mer om föreläsningen
Läs om utställningen

2017-10-23

Bild på Susanne Broström som arbetar på stödlinjen Dopingjouren.NÄTVERKSTRÄFF FÖR STÖDLINJER. Ett seminarium för nationella stödlinjer har hållits på NCK. Ett tiotal personer deltog, däribland medarbetare på Hjälplinjen och PrevenTell (hjälplinjen för oönskad sexualitet).

Vid seminariet uppmärksammades särskilt Dopingjouren som föredrogs av Susanne Broström (bilden), Barn- och ungdomslinjen (vid Inspektionen för vård och omsorg) som föredrogs av Carina Westerlind samt Kvinnofridslinjen som nu kan sammanfatta 10 års erfarenhet av att driva stödtelefon.   

Deltog gjorde även Charlotte Gottfries, adjunkt i drama och kommunikation vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet, som tog upp röstens betydelse i exempelvis telefonsamtal.    

I fjol tog NCK initiativ till ett nätverk för nationella stödlinjer som drivs av myndigheter. En gång per termin hålls ett seminarium för att ge deltagarna möjlighet utbyta erfarenheter. 

2017-10-11

Bild från besöket på NCKBESÖK AV FORSKARE. Två forskare, Mary Ellsberg och Margarita Quintanilla, från USA och Nicaragua, har besökt NCK. De båda arbetar med en prevalensstudie i samarbete med Umeå universitet för att undersöka våld mot kvinnor i Nicaragua.

För drygt tjugo år sedan genomförde Mary Ellsberg en studie om våld mot kvinnor i Nicaragua. 488 kvinnor intervjuades och undersökningen visade att varannan kvinna hade blivit utsatt för våld av sin partner. Nu följs studien upp i samarbete med Margarita Quintanilla vid la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua i León.

Under besöket berättade NCK:s doktorand Rickard Pettersson om NCK:s undersökning "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa". Deltog gjorde också två representanter från den ideella organisationen Svalorna Latinamerika. 

2017-09-28

Bild på några av besökarna.

RYSKA SOCIALTJÄNSTCHEFER PÅ BESÖK. En grupp socialtjänstchefer från fem olika områden i Ryssland besökte NCK torsdagen den 28 september för att lära sig mer om verksamheten. Besökarna är statligt anställda och arbetar på regional nivå med sociala frågor, däribland med mäns våld mot kvinnor.

Besöket på NCK ingår i en studieresa som gruppen gör till Sverige inom det större EU-projektet "EU Policy and Outreach Program" (EuropeAid/137481/DH/SER/RU) som är finansierat och styrs av EU-kommissionen. 

2017-09-14

REHABKOORDINATORER. Torsdagen 14 september anordnade Sveriges kommuner och landsting, SKL, den första nationella konferensen för rehabkoordinatorer. Sammanlagt deltog 400 koordinatorer som arbetar med sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. En av föreläsarna var Åsa Witkowski, från NCK, som berättade om våldsutsatthet.

Enligt Försäkringskassan beror minst 11 000 fall av sjukskrivningar per år på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskap om våldsutsatthet är därför viktigt för målgruppen, menar hon. Konferensen hölls i Stockholm och pågick i två dagar.  

2017-09-08

Bild från mötet med Nationell myndighetssamverkanKONFERENS PLANERAS. Nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid har haft möte hos NCK. På agendan stod planeringen av konferensen Kvinnofrid som hålls den 29-30 maj 2018 i Stockholm.

Syftet med konferensen, som arrangeras för tredje gången, är att lyfta arbetet med kvinnofridsfrågor inom myndigheterna. I Nationell myndighetssamverkan ingår 18 nationella myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna. NCK är sammankallande.

2017-08-30

Bild på expertgruppenUTREDARE PÅ BESÖK. Delar av den utredningsgrupp som har uppdraget att utreda förebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld har haft möte på NCK. Åsa Witkowski, verksamhetschef vid NCK, ingår i utredningens expertgrupp som leds av Nils Öberg, generaldirektör vid Kriminalvården.

På mötet deltog Charlotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare, Fredrik Olausson, verksamhetsexpert vid Kriminalvården, Peter Wedin, jurist vid Kriminalvården samt Mats Holmberg, jurist vid Region Uppsala.

Det var i mars som regeringen presenterade utredningen som är en del i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Expertgruppen består av 14 personer från en rad myndigheter.

2017-06-08

Bild på referensgruppens deltagare.TRÄFF FÖR REFERENSGRUPP. Torsdag 8 juni samlades Kvinnofridslinjens referensgrupp hos NCK i Uppsala. Referensgruppen består av representanter från frivilligorganisationerna med egna telefonverksamheter. En gång per termin träffas man för att utbyta erfarenheter och ett återkommande samtalsämne är möjligheterna att sprida information till de grupper man vill nå. Den här gången deltog förutom Kvinnofridslinjen representanter från Rädda Barnen, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) samt Unizon. Rädda Barnen berättade bland annat om den nya hjälptelefon för barn och unga som kommit ensamma till Sverige ”Save the Children helpline” som startade hösten 2015.

Läs mer om Kvinnofridslinjen som fyller 10 år 2017

2017-05-22

BRÅ PÅ BESÖK. 22 maj var utredarna Nina Törnqvist och Alexandra Skarp från Brottsförebyggande rådet, Brå, på besök hos NCK för att diskutera grov kvinnofridskränkning. Brå har i uppdrag att analysera utvecklingen när det gäller brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning de senaste åren. Lagstiftningen tillkom 1998 och under den inledande perioden ökade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott. Men sedan 2008 har både antalet uppklarade brott och lagföringar minskat. Brå kommer att redovisa uppdraget senast 1 november 2018.

Läs mer om grov kvinnofridskränkning 

2017-05-19

Bild på Gun HeimerMEDALJUTDELNING. 19 maj tog Gun Heimer, professor och chef för NCK, emot Gustaf Adolfsmedaljen i guld. Hon tilldelades medaljen för att ha "byggt upp och under lång tid framgångsrikt lett en viktig verksamhet för att öka samhällets kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer".

Det är Uppsala universitets konsistorium som årligen tilldelar den äldre Gustaf Adolfsmedaljen till "en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende". Medaljen finns i både guld och i silver.

Läs nyhet om utmärkelsen

2017-04-27

Bild från seminariet på Uppsala slott.SEMINARIUM PÅ UPPSALA SLOTT. NCK höll tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län ett lunchseminarium på Uppsala slott. Syftet var att uppmärksamma betydelsen av kunskap i arbetet mot våld och hur webbkursen om våld kan användas för att höja kunskapsnivån hos yrkesverksamma.

Landshövding Göran Enander inledde programmet. Professor Gun Heimer, föreståndare för NCK, talade om hur kunskap är en nyckel i arbetet mot våld. Projektledare Annika Engström, NCK, berättade om webbkursen. Inbjudna var kommunalråd samt chefer inom Länsstyrelsen i Uppsala län, rättsväsendet och socialtjänsten. 

Läs mer om webbkursen
Länk till webbkurs om våld

2017-04-27

Skärmdump från kvinnofridslinjen.seNY WEBBPLATS LANSERAD. Varje dag har Kvinnofridslinjens webbplats mellan 800 och 900 besökare. Webbplatsen är ett viktigt komplement till stödtelefonen för kvinnor som utsätts för våld och människor i deras närhet. Nu har webbplatsen fått ett nytt utseende med tre tydliga ingångar: att vara utsatt, att vara anhörig och att arbeta med frågorna. En förhoppning är att det ska bli lättare att hitta och att webbplatsen ska komma ännu mer till nytta. Liksom tidigare finns här praktisk information om stödtelefonens uppdrag, kortfattade texter om olika typer av våld, "vanliga frågor" samt en sida för beställning av informationsmaterial.

Gå direkt till nya kvinnofridslinjen.se

2017-04-24

Bild från föreläsningssalKURSSTART. Måndag 24 april började vårens tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. För att möta den stora efterfrågan har NCK valt att hålla två kurser parallellt och dubbelt så många har nu antagits till kursen. Det var därför mer än 60 yrkesverksamma av olika professioner som samlades för att lyssna till föreläsningarna den här dagen. Även hösten 2017 kommer den tvärprofessionella kursen att dubbleras för att ge möjlighet för fler att komma in på utbildningen.

Läs nyhet om dubbla kurser
Se utbildningssidan om kursen

2017-04-20
 

Bild på Karl-Oskar Öhman och ElsieMarie Brisenhorn från MFD.MFD PÅ BESÖK. Torsdag 20 april var två representanter från Myndigheten för delaktighet på besök hos NCK. Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag att redovisa en plan för hur MFD kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fokus för MFD:s del är kvinnor med funktionsnedsättning.
 
I en första fas besöker ElseMarie Brisenhorn, som fungerar som projektledare, och Karl-Oskar Öhman, utredare, andra aktörer som sysslar med kvinnofrid för att samla kunskap inom området. Vid besöket på NCK fick de en första presentation av verksamheten. Madelene Sundström, en av huvudförfattarna till rapporten ”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” berättade också mer om forskningsläget.
 
MFD är en statlig myndighet med uppgift att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

2017-03-28

Bild på verksamhetsberättelsenVERKSAMHETSBERÄTTELSE KLAR. Nu finns NCK:s verksamhetsberättelse för 2016. Där berättar vi att rapporten "Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt" fick mycket uppmärksamhet i media, att webbkursen om våld gjort succé och att det var rekordmånga som sökte NCK:s universitetsutbildningar.

I verksamhetsberättelsen får du även möta några av alla dem som utbildat sig, beställt material och besökt NCK under året.

Här hittar du verksamhetsberättelsen!

2017-03-25

NCK I BRYSSEL. Måndag 27 mars talade bland annat NCK:s chef, professor Gun Heimer, vid ett sammanträde vid Europaparlamentet. Sammanträdet hade arrangerats med anledning av EU:s anslutning till den så kallade Istanbulkonventionen. Konventionen, som trädde ikraft i Sverige 2014, handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Den är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Förutom Gun Heimer talade även Annika Engström från NCK samt Anna Maria Corazza Bildt, ledamot av Europaparlamentet och medrapportör för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen.

Se webbsändningen från Europaparlamentet
Läs om Istanbulkonventionen i kunskapsbanken

2017-03-15

Sonja Pincus är kursansvarig. UTBILDNING IGÅNG. Nu är NCK:s utbildning "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor" igång för terminen. Vid det första kurstillfället den 14 mars var samtliga 24 deltagare på plats. Det är främst anställda som i sitt yrke har till uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor som går kursen, tanken är att de i sin tur ska utbilda kolleger på den egna arbetsplatsen.  

Kursen ges på halvfart i tio veckor och ger grunderna i pedagogik, didaktik och metodik. Momenten är anpassade för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. I kursen ingår även en fördjupning som innebär att deltagaren håller ett eget utbildningstillfälle. Sonja Pincus (bilden) är kursansvarig.

Läs mer om våra utbildningar! 

2017-03-08

Gruppbild på föreläsare från PRO-seminarietPRO-SEMINARIUM. På Internationella kvinnodagen, 8 mars, deltog NCK i ett seminarium som Pensionärernas Riksorganisation, PRO, arrangerade om våld mot äldre kvinnor. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson berättade om regeringens arbete för att våldet mot äldre kvinnor ska upphöra. NCK:s chef, professor, Gun Heimer, berättade om forskningen. Och Aftonbladetjournalisten Kerstin Weigl pratade om det dödliga våldet och mediernas roll. I samband med seminariet har NCK och PRO också skrivit en gemensam debattartikel i ämnet som publicerats av Dagens Samhälle. Där efterlyses bland annat mer kunskap bland relevanta yrkesgrupper.

Bilden är tagen av David Appelgren. Fr v Kerstin Weigl, Madeleine Harby Samuelsson, Christina Tallberg (PRO:s ordförande), Gun Heimer och Clara Lindblom (Stockholms äldreborgarråd).

Läs debattartikeln Våld mot äldre kvinnor ett dolt samhällsproblem
Läs PRO:s reportage från seminariet
Läs om seminariet i Senioren

2017-03-08

Bild på ljustavla i UppsalaKVINNODAGEN. Under Internationella kvinnodagen, 8 mars, satsade NCK lite extra på information runt om i landet. Information om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen syntes på ljustavlor på ett 40-tal platser i Sverige (bilden är från Uppsala). Totalt visades reklamen 776 000 gånger. NCK hade dessutom ett bokbord vid Patientinformation på Akademiska sjukhuset i Uppsala med rapporter och material om NCK:s verksamhet och Kvinnofridslinjen.

2017-02-17

Bild på kvinnor som lyssnar på föredrag.BESÖK FRÅN VÄRMLAND. Fredag 17 februari var det fullt hus på NCK i Uppsala. Bland annat var 25 kvinnor från Kvinnojouren Alla kvinnors hus i Karlstad på besök. Kvinnojouren i Karlstad har en omfattande verksamhet med både skyddat boende och sedan år 2000 även en mycket aktiv tjejjour. Verksamheten startades 1982 och har Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som paraplyorganisation. Besöket på NCK var en del av firandet av jourens 35-årsjubileum.

Vid besöket på NCK fick deltagarna bland annat information av Monica Sjöstedt, socionom, som arbetar vid den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Utbildare Malin Eriksson berättade dessutom om utvecklingen av synen på mäns våld mot kvinnor både internationellt och i Sverige samt centrumets övriga verksamhet.

2017-02-14

SEMINARIUM I RIKSDAGEN. Tisdag 14 februari hölls ett seminarium i riksdagen, ”Mäns våld mot kvinnor – vårt största jämställdhetsproblem”, där NCK:s arbete presenterades.  Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, och Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala, båda ledamöter i NCK:s referensråd var värdar för seminariet.

NCK:s chef, professor Gun Heimer, berättade om NCK:s utveckling och roll som nationellt kunskaps- och resurscentrum och Åsa Witkowski, chef för NCK:s kliniska verksamhet, berättade om erfarenheterna från den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som nu är inne på sitt tionde verksamhetsår.

2017-02-08

MYNDIGHETSSAMVERKAN. Onsdag 8 februari deltog Pernilla Baralt, statssekreterare påBild på deltagare i Nationell myndighetssamverkan. Socialdepartementet, vid Nationell myndighetssamverkans möte på NCK i Uppsala. Hon redogjorde för läget generellt och informerade sig om de olika myndigheternas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Myndighetssamverkan är en grupp bestående av representanter från 18 olika myndigheter, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Tanken är att gruppen ska fungera som en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer, sprida kunskap och möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Onsdagens möte bjöd på många intensiva samtal och konstruktiva idéer.

Läs mer om Nationell myndighetssamverkan

2017-01-27

Bild på politiker på besök.ÅLANDSBESÖK. Fredag 27 januari fick NCK besök av en delegation från Åland. Det var ett antal åländska parlamentariker från Åländsk Centers lagtingsgrupp som var på besök i Uppsala. Ända sedan starten av den svenska stödtelefonen 2007 har NCK haft en överenskommelse med Åland som gör att även ålänningar kan ringa till Kvinnofridslinjen.

Numret för kvinnor på Åland som utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp och som behöver stöd är 25 500. De åländska politikerna fick under sitt besök information om Kvinnofridslinjen och NCK:s övriga verksamhet.

2017-01-12

KVINNOFRIDSLINJEN. Trycket på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var fortsatt högt förra året. Sammanlagt tog personalen emot 31 273 samtal 2016. Året dessförinnan, 2015, rörde det sig om 31 527 samtal totalt. Både 2015 och 2016 låg snittet på 86 mottagna samtal per dygn från i första hand kvinnor som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Gå till Kvinnofridslinjens webbplats

2017-01-17

FADIME HEDRADES. Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, medverkade tisdagen den 17 januari i en konferens i Stockholm som hölls till minne av Fadime Sahindal som mördades 2002 i Uppsala. Konferensen uppmärksammade situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund. Den arrangeras årligen av den ideella organisationen Terrafem.

Läs mer om hedersrelaterat våld på kunskapsbanken
Läs mer om konferensen

2017-01-24

INTRODUKTIONSDAGAR. 24-26 januari hölls NCK:s årliga introduktionsdagar "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 70.  Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Här hittar du hela programmet
Läs reportage från dagarna och se film

Läs vad som hänt på NCK föregående år:
Det hände 2016