Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK:s universitetskurser erbjuder fördjupning

2016-09-13

Att utbilda om våld innebär särskilda utmaningar. Det är ett ämne som väcker tankar och känslor. Möjligheten att reflektera och diskutera blir därför särskilt viktig för att kursdeltagarna ska kunna ta till sig och befästa kunskapen.

NCK erbjuder utbildningar för både yrkesverksamma och studenter. Så kommer det att fortsätta framöver även om en webbaserad introduktionskurs nu också lanseras.
Chrystal Kunosson, innehållsansvarig för webbkursen, påpekar att den är ett annat sätt att närma sig dem som har ett behov av utbildning.

– Både bredden och djupet behövs. Vår förhoppning är att webbkursen ska stå för bredden och våra andra kurser för djupet.

Chrystal Kunosson och Ulla Albért.
Chrystal Kunosson, innehållsansvarig för webbkursen, och Ulla Albért, utbildningssamordnare.

En kurs som går att ta del av vid den egna arbetsplatsen är för många ett bra alternativ. Men introduktionskursen är naturligtvis bara en start. Många yrkesgrupper har även ett behov av fördjupning inom området. Att delta i någon av distanskurserna där en del av undervisningen är förlagd till NCK har också andra fördelar.

– Deltagarna kommer ofta från hela landet och det är spännande att få möta olika yrkeskategorier och få en bättre uppfattning om vilket uppdrag de andra har. Min förhoppning är att intresset för utbildning inom området ska väckas i och med webbkursen så att man sedan vill gå vidare och fördjupa sig på någon av våra andra kurser, säger NCK:s utbildningssamordnare Ulla Albért.

Kan väcka känslor

NCK har bedrivit universitetsutbildning sedan 2001 och har stor erfarenhet av att utbilda om våld i nära relationer. Både Chrystal Kunosson och Ulla Albért betonar att det är ett ämne som ofta väcker känslor och ibland starka reaktioner bland deltagarna.

– Det är lätt att den verklighetsuppfattning man har förändras. Maktordningarna blir tydliga och ifrågasätts. Att det är så vanligt med våld kan förvåna och det händer också att deltagare känner någon som är utsatt eller att de själva är eller har varit utsatta, säger Ulla Albért.

Målsättningen med NCK:s utbildningsverksamhet är att förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor men även att arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Att enbart höja kunskapen leder inte automatiskt till förändring inom området, det behövs också arbete med normer och värderingar under utbildningen. Det gör det särskilt viktigt att inbjuda till reflektion som kan skapa förståelse men även ge praktiska redskap för att arbeta mot våld.

Stort söktryck

– De reaktioner vi får från yrkesverksamma som går våra kurser är ofta att de får en möjlighet att sätta in sina egna upplevelser och erfarenheter i ett teoretiskt sammanhang. Många säger också att de blir mer medvetna om hur de bemöter våldsutsatta och förstår hur lätt det kan bli fel om man inte har kunskap, säger Ulla Albért.

Söktrycket till NCK:s kurser är högt och efterfrågan har ökat. Det är en anledning till att utbildningsenheten på senare år även satsat på utbildningar av utbildare.

– Vi räcker inte till. Det behövs fler som utbildar om våld, säger Ulla Albért.

Läs mer om webbkursen om våld
Läs mer om hur Kristianstad kommun kommer att använda webbkurs

Nyheter 2018