Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Stort söktryck på NCK:s utbildningar

2016-11-02

På bara ett halvår har antalet sökande till NCK:s utbildning för yrkesverksamma nästan dubblerats. För att möta intresset erbjuds nu en extra kurs som ges i vår. 
– Det finns en stor efterfrågan på kunskap, säger Ulla Albért, utbildningssamordnare på NCK.

Bilden visar en dramaövning i kursen för yrkesverksamma.
Deltagare i utbildningen tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma får i dramaövningar gestalta olika reaktioner på våld.  

I höstas påbörjades en ny omgång av den kurs som riktar sig till dem som har en anställning inom exempelvis socialtjänsten, vården eller rättsväsendet på NCK. Söktrycket till utbildningen "Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma" var stort vid antagningen. 137 personer sökte till 35 platser. Det är nästan en dubblering av antalet sökande jämfört med i våras.

– Det är jätteroligt att så många vill utbilda sig på området. Och de som kommer är otroligt motiverade. De vill omsätta kunskapen i praktiken och vara ännu mera professionella i sitt arbete för våldsutsatta, säger Ulla Albért.

Kunskap efterfrågas

För två år sedan trädde den så kallade Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, i kraft i Sverige. Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om att personal som möter våldsutsatta ska ha kunskap. Även Socialstyrelsen har i de föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som kom 2014 lyft fram kunskapens roll.

– Både Istanbulkonventionen och föreskrifterna gör att efterfrågan på kunskap ökar, säger Ulla Albért.

Bland dem som söker till utbildningen för yrkesverksamma finns också personer från arbetsplatser som inte tidigare har ansökt i särskilt stor utsträckning. Det är anställda vid exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Dubblerar antalet platser

För att möta det stora söktrycket kommer NCK att ge två kurser parallellt under vårterminen nästa år, det betyder att antalet platser dubbleras. Föreläsningarna är gemensamma medan övriga studier sker i respektive kurs om cirka 35 personer.

Sök kursen för yrkesverksamma

Nyheter 2018