Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att mäta våld

Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till kvinnors ohälsa, enligt WHO och FN. Men hur många som är utsatta, och hur våldet ser ut, är svårt att få en enhetlig uppfattning om. Bland annat påverkas uppskattningarna av hur våldsutsattheten studeras, vilka metoder som används, vilka frågor som ställs och vilka avgränsningar som görs.

Våldsutsatthet kan mätas på olika nivåer och genom olika metoder. Resultat kan baseras på utdrag ur patientregister eller den officiella kriminalstatistiken. Våldsutsatthet kan också mätas genom populationsbaserade brottsofferundersökningar och prevalensstudier som efterfrågar utsatthet för våld i befolkningen eller i en särskild grupp. Eftersom metoder skiljer sig åt bör jämförelser av olika datakällor göras med försiktighet.
Läs mer om att mäta våld

Undersökningar om hälsa och levnadsförhållanden

I Sverige utförs årligen två befolkningsundersökningar om hälsa och levnadsförhållanden: Hälsa på lika villkor (HLV) som utförs av Folkhälsomyndigheten och Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) som utförs av Statistiska centralbyrån. I undersökningarna ingår frågor om utsatthet för fysiskt våld och hot om våld. 
Läs om undersökningar om hälsa och levnadsförhållanden

Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Ett av de viktigaste syftena med brottsofferundersökningar är att komplettera den bild av brottsligheten som fås genom den officiella kriminalstatistiken. I Sverige följs allmänhetens utsatthet för brott, upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet genom den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som årligen presenteras av Brottsförebyggande rådet (Brå). 
Läs om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. Genom kriminalstatistiken går det att följa brottsutvecklingen i Sverige. 
Läs om kriminalstatistik och våldsutsatthet

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa

Var femte kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar studien Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) presenterade våren 2014. I undersökningen framkommer en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och psykisk och fysisk ohälsa senare i livet. 
Läs om befolkningsundersökningen Våld och hälsa