Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. Genom kriminalstatistiken går det att följa brottsutvecklingen i Sverige.

Att mäta hur många som är utsatta för våld i Sverige genom att enbart använda den officiella kriminalstatistiken är inte möjligt, eftersom den endast visar händelser som är anmälda och registrerade som brott. Brottslighetens mörkertal uppskattas vara omfattande och skiljer sig åt mellan olika typer av brott. Allt våld polisanmäls inte, och när det gäller brott mot enskilda personer så anmäls dessa till polisen i lägre utsträckning än exempelvis egendomsbrott.

Misshandel

Brottsrubriceringen misshandel avser alla gärningar där någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller något annat tillstånd. Misshandel är ett av de enskilt vanligaste brotten. Under 2016 polisanmäldes cirka 88 500 fall i Sverige.

Statistiken visar att de flesta av offren är män; 2016 anmäldes 35 800 fall under brottskod misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Omkring 14 600 anmälda brott avsåg misshandel utomhus av en obekant. Under 2016 uppgick antalet misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till cirka 29 000 brott. Av dessa avsåg 18 200 misshandel som skett inomhus av en bekant gärningsperson. I drygt vart fjärde fall rörde polisanmälan ett barn i åldern 0–17 år, motsvarande 23 700 misshandelsbrott.

Av samtliga anmälningar som rör misshandelsbrott var majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna män. 

Sedan 2009 finns en särskild brottskod för misshandel mot personer 18 år eller äldre, inomhus, bekant med offret i nära relation, där nära relation syftar till att gärningspersonen och offret är eller har varit gifta eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller har gemensamma barn utan att bo tillsammans. I runt en tredjedel av fallen då en kvinna var utsatt för misshandel 2016 så var gärningspersonen i nära relation med den utsatta kvinnan, drygt 10 400 fall. För män handlade runt var sjuttonde anmälan, cirka 2000 anmälningar, om misshandelsbrott där gärningspersonen var i en nära relation med den utsatta mannen. 

Mellan 2015 och 2016 minskade antalet anmälda fall av misshandel som registrerats som i nära relation med cirka 23 procent. Minskningen kan förklaras av att brott begångna inom ramen för andra relationer som allmänt ofta anses som nära, till exempel relationer mellan syskon, barn-vuxna, särboförhållanden och vänner, inkluderades i tidigare mätningar. För år 2016 har felkodningen rättats till. 

Sexualbrott

Sexualbrott omfattar flera olika brottstyper. Dessa varierar från gester med kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel. År 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med 2015. De vanligast förekommande sexualbrotten som anmäldes var sexuellt ofredande (drygt 10 600), sexuellt tvång och utnyttjande (drygt 1 300), och våldtäkt (omkring 6 700). Av de senare gällde cirka 3 000 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2015. I närmare nio fall av tio var offret en flicka.

När det gäller våldtäkt mot vuxna var 96 procent av offren kvinnor och 4 procent män. Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta var endast 2 till 3 procent kvinnor 2016. Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren.  

Grov kvinnofridskränkning

I syfte att belysa och rättsligt hantera upprepat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor infördes brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i brottsbalken 1998. År 2016 anmäldes drygt 1 800 fall av grov kvinnofridskränkning. Siffran varken ökade eller minskade jämfört med föregående år. 

Brå:s rapporter om brottsutvecklingen

Brottsförebyggande rådet har sedan 1976 publicerat rapportserien "Brottsutvecklingen" där de ger en bild av utvecklingen hos några centrala brottstyper. Den senaste rapporten publicerades 2017 och handlar om brottsutvecklingen under 2000-talet fram till 2015. 

"Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015" (2017) 

RELATERAde ämnesguider

Att mäta våld
Befolkningsundersökningar och våldsutsatthet
Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet