Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Att vara utsatt för våld eller hot påverkar hälsan. En god vård innebär enligt hälso- och sjukvårdslagen att beakta patientens behov av trygghet. Vården ska också vara lättillgänglig, bygga på respekt för patienten samt främja goda kontakter mellan patienten och sjukvården.

En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda den våldsutsatta adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer föreskrivs att vårdgivaren ska se till att hälso- och sjukvårdspersonalen ställer frågor om våld när ett barn eller en vuxen uppvisar symtom eller tecken som väcker misstanke om att de har blivit utsatta för våld. Rutinmässiga frågor rekommenderas inom mödrahälsovård, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Läs om vårdens ansvar

Att ställa frågor om våld

Personal inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. 
Läs om att ställa frågor om våld

Bemötande och behandling

Endast en bråkdel av de människor som utsätts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp anmäler händelsen till rättsväsendet eller söker hjälp inom hälso- och sjukvården. 
Läs om bemötande och behandling

BEMÖTANDE AV HBTq-PERSONER

En vanlig föreställning är att våld i nära relationer endast förekommer i heterosexuella parrelationer. Även samkönade relationer kan dock präglas av våld och det är viktigt att hälso- och sjukvården har adekvat kunskap för att ge hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) ett bra bemötande. 
Läs om bemötande av hbtq-personer

SPÅRSÄKRING VID SEXUELLA ÖVERGREPP

Offer för sexuella övergrepp kan komma att söka hjälp var som helst inom vårdkedjan – både vid specialiserade kliniker för våldtäktsoffer och vid vårdcentraler i glesbygden. Beredskap måste därför finnas för att alla som kan komma i kontakt med sexualbrottsoffer ska kunna agera för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov. 
Läs om spårsäkring vid sexuella övergrepp

Sekretess inom hälso- och sjukvården

För personal inom hälso- och sjukvårdsområdet gälleroffentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt lagen är det förbjudet att lämna ut uppgifter till utomstående om patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att patienten eller någon närstående lider men. 
Läs om sekretess inom hälso- och sjukvården