Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor - ett globalt perspektiv

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar organisationen att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner.

Ett globalt fenomen

Våld mot kvinnor, i alla dess uttryck, betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden och mäns våld mot kvinnor erkänns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Våldet förekommer på olika arenor: inom familjen och hemmet, i samhället och utövas eller tolereras ibland även av staten.

Våld i familjen

Våld i familjen omfattar både könsdiskriminering och våld. Våld i nära relationer är ett globalt problem som drabbar kvinnor oavsett social status, geografisk plats eller religiös eller etnisk tillhörighet. Våldet syftar till att upprätthålla den underordnade ställning kvinnor har i förhållande till män. Könsdiskriminering tar sig även andra uttryck. Det saknas uppskattningsvis mellan 60 och 200 miljoner kvinnor och flickor i världen på grund av könsselektiva aborter och att flickor dödas efter födseln. Det kan också handla om att flickor anses vara mindre värda än sina bröder, vilket kan leda till att de får mindre mat, inte får gå i skolan och att de förvägras rätten till sexuellt självbestämmande.

Våld i samhället

Föreställningar om kvinnors mindre värde får även socioekonomiska konsekvenser. I ett globalt perspektiv har kvinnor sämre hälsosituation, lägre lön och är i betydligt mindre utsträckning än män representerade i beslutande positioner. Hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsgifte och könsstympning är ytterligare exempel på våld som diskriminerar kvinnor.

I förlängningen kan föreställningar om kvinnor som mindre värda därmed innebära att deras rätt till liv hotas. Våld i samhället utgörs av bland annat våldtäkt och andra sexuella övergrepp, hot och våld på arbetsplatsen och andra offentliga platser samt trafficking och tvångsprostitution. Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet kvinnor och barn som utsätts förmänniskohandel för sexuella ändamål, men grova uppskattningar tyder på att mellan cirka 700 000 och 2 miljoner kvinnor och flickor drabbas varje år.

Statligt sanktionerat våld

Våld mot kvinnor i förvar är ett exempel på våld förövat av eller tolererat av staten, ett annat är våld som begås mot kvinnor som ett led i krigsföring. Sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter har kommit att uppmärksammas på den internationella arenan. År 2008 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1820 om sexuellt våld mot civila i väpnade konflikter och säkerhetsrådet har därefter antagit ytterligare tre resolutioner rörande det sexuella våldet.

Särskilt sårbara grupper

Även om våldet sker inom alla samhällsskikt och på alla samhällsnivåer är vissa grupper av kvinnor särskilt sårbara för våld. Till dessa hör bland annat kvinnor tillhörande minoritetsgrupper, barn och ungdomar, kvinnor med funktionsnedsättning, hbtq-personer, kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor som lever i områden där det pågår väpnade konflikter.

RELATERAde ämnesguider

• Våldsutsatthet och särskild sårbarhet
• Medicinska och psykosociala konsekvenser av våld i nära relationer
• Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld
• Människohandel för sexuella ändamål
• Sexuellt våld i krig och konflikt