Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) är ett FN-organ med uppgift att samla information om och förbättra den globala folkhälsan. Enligt WHO är könsrelaterat våld ett utbrett folkhälsoproblem och en fråga om mänskliga rättigheter.

Bild från WHO:s generalförsamling 2017.
Foto: WHO/L. Cipriani

Av WHO:s rapporter framgår att könsrelaterat våld har större hälsokonsekvenser än den omedelbara skada som det orsakar. Förutom de uppenbara skadorna finns starka samband mellan våld och fysisk och psykisk ohälsa och utgör ett folkhälsoproblem.

Tvärkulturell studie

År 1999 publicerade WHO en internationell sammanställning om könsrelaterat våld och kvinnors hälsa. Syftet med studien var att öka medvetenheten om våldets förekomst bland hälso- och sjukvården, forskare och politiker, samt att utveckla en metod för att mäta våldets omfattning i olika länder och kulturer. I studien, som sammanställer statistik från 35 länder, framkom att mellan 10 och 52 procent av alla kvinnor någon gång hade utsatts för fysiskt våld av en partner. Dessutom hade 10–30 procent utsatts för sexuellt våld i en nära relation och 10–27 procent hade blivit sexuellt utnyttjade antingen som barn eller vuxna.

Hemmet farligaste platsen

År 2005 publicerade WHO en omfattande studie om hur kvinnors hälsa påverkas av våld. Studien baserades på intervjuer med 24 000 kvinnor i tio länder och av resultaten framgick att våld mot kvinnor, trots vissa regionala skillnader, är ett globalt problem. Mellan 15 och 71 procent av de tillfrågade kvinnorna hade uppgett att de någon gång under sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Studien visade också att kvinnorna löper större risk att utsättas för våld i hemmet än på allmän plats.

I rapporten presenterades rekommendationer för hur våld mot kvinnor skulle stoppas. Medlemsländerna anmodades att anpassa respektive lands lagstiftning till de åtaganden som gjorts i exempelvis FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993). WHO rekommenderade också att en översyn av hälsosektorns bemötande av kvinnor som utsatts för våld skulle genomföras. Medlemsstaterna uppmanades att prioritera arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn. WHO publicerade 2013 riktlinjer för bemötande av våldsutsatta kvinnor, framför allt riktade till hälso- och sjukvården som målgrupp.

Global sammanställning av forskning

År 2013 presenterade WHO en global sammanställning av forskning om dels sexuellt och fysiskt våld mot kvinnor där förövaren varit kvinnans partner, dels sexuellt våld mot kvinnor där förövaren inte varit kvinnans partner. Globalt hade 30 procent av kvinnor som någonsin haft en partner utsatts för sexuellt och/eller fysiskt våld av sin partner. Sju procent av samtliga kvinnor hade utsatts för sexuellt våld av en annan person. 35 procent av kvinnorna hade antingen utsatts för den ena eller båda formerna av våld. Omfånget av våld inom ramen för en parrelation framstod som högst i Afrika, Sydostasien och östra Medelhavsregionen. Definitionerna av psykiskt våld skiljde sig alltför mycket åt inom forskningen för att kunna inkluderas i sammanställningen.

Sammanställningen visade att kvinnor som utsatts för våld av en partner oftare rapporterade negativa hälsotillstånd, exempelvis problem relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och depression. Kvinnor som utsatts för sexuellt våld utanför ramen av en parrelation rapporterade oftare att de led av depression och ångest men även att de hade alkoholrelaterade problem.

Relaterade ämnesguider

• Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv
• Global folkhälsa
• Barn som upplever våld
• Sexuellt våld