Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) är ett FN-organ med uppgift att samla information om och förbättra den globala folkhälsan. Enligt WHO är könsrelaterat våld ett utbrett folkhälsoproblem och en fråga om mänskliga rättigheter.

Bild från WHO:s generalförsamling 2017.
Foto: WHO/L. Cipriani

Av WHO:s rapporter framgår att könsrelaterat våld har större konsekvenser för hälsan än den omedelbara skada som det orsakar. Förutom de uppenbara skadorna finns starka samband mellan våld och fysisk och psykisk ohälsa. Våldet utgör därmed ett folkhälsoproblem.

Hemmet farligaste platsen

År 2005 publicerade WHO en omfattande studie om hur kvinnors hälsa påverkas av våld. Studien baserades på intervjuer med 24 000 kvinnor i tio länder. Av resultaten framgick att våld mot kvinnor, trots vissa regionala skillnader, är ett globalt problem. Mellan 15 och 71 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång i sitt liv. Studien visade också att kvinnorna löper större risk att utsättas för våld i hemmet än på allmän plats.

I rapporten presenterades rekommendationer för hur våld mot kvinnor skulle stoppas. Medlemsländerna uppmanades att anpassa respektive lands lagstiftning till de åtaganden som gjorts i exempelvis FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993). 

WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses” (2005)

WHO rekommenderade också en översyn av hälsosektorns bemötande av kvinnor som utsatts för våld. Medlemsstaterna uppmanades att prioritera arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn. WHO publicerade 2013 riktlinjer för bemötande av våldsutsatta kvinnor, i första hand för hälso- och sjukvården.

"Responding to intimate partner violence and sexual violence against women – WHO clinical and policy guidelines" (2013)

Global sammanställning av forskning

År 2013 presenterade WHO en global sammanställning av forskning om sexuellt och fysiskt våld mot kvinnor där förövaren varit kvinnans partner, samt sexuellt våld mot kvinnor där förövaren varit någon annan person. 

"Global and regional estimates of violence against women" (2013)

Globalt hade 30 procent av kvinnor som någonsin haft en partner utsatts för sexuellt och/eller fysiskt våld av sin partner. Sju procent av samtliga kvinnor hade utsatts för sexuellt våld av en annan person. 35 procent av kvinnorna hade utsatts för antingen båda formerna av våld eller en av dessa. 

Våld i en parrelation var vanligast förekommande i Afrika, Sydostasien och östra Medelhavsregionen. 

Definitionerna av psykiskt våld skiljde sig alltför mycket åt inom forskningen för att kunna inkluderas i sammanställningen.

Sammanställningen visade att kvinnor som utsatts för våld av en partner oftare rapporterade negativa hälsotillstånd, exempelvis problem relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och depression. Kvinnor som utsatts för sexuellt våld utanför en parrelation rapporterade oftare att de led av depression och ångest. Det var dessutom vanligare att de hade alkoholproblem.

Relaterade ämnesguider

• Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv
• Global folkhälsa
• Barn som upplever våld
• Sexuellt våld

Fakta

Världshälsoorganisationen, WHO, bildades den 7 april 1948, ett datum som varje år uppmärksammas med Världshälsodagen.

WHO är ett av FN:s så kallade fackorgan. Organisationen är därmed ett självständigt förbund av 194 stater men samarbetar med FN.