Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Rättsväsendets ansvar

Rättsväsendets bemötande kan vara avgörande för ett brottsoffers förtroende och vilja att medverka i rättsprocessen.

Det påverkar även brottsoffrets möjlighet att kunna gå vidare och bearbeta traumat och fyller en viktig funktion för stödet till personer som utsatts för våld i en nära relation. Att samtliga som arbetar inom rättsväsendet – poliser, åklagare, domstols- och kriminalvårdspersonal – har kunskap om våldets uttryck och konsekvenser är en förutsättning för att ge brottsoffer ett bra bemötande.
Läs om rättsväsendets ansvar

Foto: Patrik Svedberg

Brottsoffrets rättigheter

Brottsoffrets rättigheter i möte med rättsväsendet handlar om rätten till information, om möjligheten till stöd och hjälp och ett gott bemötande från rättsväsendets olika företrädare. 
Läs om brottsoffrets rättigheter

Domstolens ansvar

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått det brott som åklagaren påstår. 
Läs om domstolens ansvar

Kriminalvårdens ansvar

Kriminalvårdens uppgift är att verkställa utdömda påföljder, ansvara för häktesverksamhet och utföra transporter samt genomföra personutredningar i brottmål. 
Läs om kriminalvårdens ansvar

Rättsprocessen – från anmälan till åtal

När ett brott har polisanmälts inleds en brottsutredning som ligger till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper. 
Läs om rättsprocessen – från anmälan till åtal

Rättsprocessen – från åtal till dom

När brottsutredningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta och brottsoffret får en möjlighet att berätta om vad hon eller han har blivit utsatt för. Det finns flera olika former av stödåtgärder för att underlätta brottsoffrets medverkan i rättsprocessen. 
Läs om rättsprocessen – från åtal till dom

ÅKLAGARENS ANSVAR

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. 
Läs om åklagarens ansvar

Polisens ansvar

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp. Polisen är ofta den första företrädaren för rättsväsendet som ett brottsoffer möter, och polisens bemötande är därför centralt för hur brottsoffret upplever mötet med rättsväsendet. 
Läs om polisens ansvar