Kriminalvårdens ansvar

Kriminalvårdens uppgift är att verkställa utdömda påföljder, ansvara för häktesverksamhet och utföra transporter samt genomföra personutredningar i brottmål.

Kriminalvården arbetar även med behandling av dömda personer – som sexualbrottsförövare och de som dömts för misshandel eller fridskränkning – och med att förebygga återfall i brott.

Behandling av förövare

Kriminalvårdens behandlingsprogram är till för dömda personer i både fängelse och frivård. Sedan år 2000 bygger Kriminalvårdens behandlings- och påverkansinsatser på evidensbaserade metoder, som vid utvärderingar visat sig reducera återfall i brott och missbruk.

Idap, Integrated Domestic Abuse Programme, är ett program som sedan 2004 används inom Kriminalvården för att behandla män som utövar våld i nära relationer. Idap kommer från Storbritannien och är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori och syftar till att förändra tankar, förhållningssätt och beteende. Programmet är avsett för vuxna män som är dömda för våldshandlingar i en heterosexuell relation och är uppbyggt kring nio teman, såsom icke-våld, respekt och ansvarsfullt föräldraskap. Deltagarna ska genom rollspel och samtal lära sig att hitta alternativa strategier till våld och känna igen tecken på ilska hos sig själva.

Relationsvåldsprogrammet – RVP är ett nytt behandlingsprogram för personer som är dömda för att ha utövat våld mot närstående. Programmet är utvecklat av Kriminalvården och används från och med 2018 på flera anstalter och inom frivården. Programmet vänder sig främst till män som dömts för att ha utövat våld mot närstående, men också till kvinnliga förövare. Relationsvåldsprogrammet ska vara ett komplement till Idap. 

I programmet upprättas en individuell behandlingsplan för varje deltagare. Behandlingsplanen fokuserar på de områden som antas bäst kunna minska risken för att den aktuella deltagaren återfaller i relationsvåld.

Relations- och samlevnadsprogrammet – Ros – är Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottsdömda män. Programmet kommer ursprungligen från Kanada och syftar till att förhindra återfall genom att förändra sexuella attityder och övergreppsbeteende samt utveckla förövarnas förmåga att uttrycka empati genom kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk behandling.

De män som döms för sexualbrott placeras i dag på fem olika anstalter i landet där det finns speciella behandlingsprogram. Inför eventuella permissioner samt vid frigivningar från en kriminalvårdsanstalt skickas information till brottsoffret.

Brottsofferslussar

Med syfte att skydda brottsoffer och förhindra återfall i brott har Kriminalvården initierat brottsofferslussar, en satsning inom ramen för Kriminalvårdens handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer och sexualbrott 2008-2010. En viktig utgångspunkt är att mötet mellan offer och förövare måste bygga på offrets egen vilja och förövarens förmåga att bemöta kvinnan med respekt vid besöket. Utbildad personal utreder och har kontakt med brottsoffer som den intagne vill ha kontakt med. Personalen är även med under besöket om de bedömer att kvinnan riskerar att utsättas för hot eller våld.

Kunskap viktigt för ett bra bemötande

Det är inte ovanligt att en man som är dömd för misshandel eller sexuellt våld i en nära relation vill ha besök och telefonkontakt med offret. Att kvinnan inte lämnar gärningsmannen och vill besöka honom kan verka provocerande och väcka känslor hos Kriminalvårdens personal. Därför är det nödvändigt att personalen har kunskap om de psykologiska processer som brottsoffer kan genomgå efter lång tids våldsutsatthet.

Relaterade ämnesguider

Rättsväsendets ansvar
Förövare
Dödligt våld
Behandling av sexualbrottsförövare
Behandling av män som utövat våld i nära relationer

Fakta

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Kriminalvårdens främsta uppgift är att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och att öka tryggheten i samhället.

Vilka påföljder verkställs av Kriminalvården?

Fängelse, intensivövervakning (fotboja), villkorlig dom med samhällstjänst, skyddstillsyn, skyddstillsyn med samhällstjänst, skyddstillsyn med särskild behandlingsplan – kontraktsvård.