Polisens ansvar

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det sker genom att förebygga brott och verka för att fler brott klaras upp. Polisen är ofta den första företrädaren för rättsväsendet som ett brottsoffer möter.

Brottsutredningen

Ett brott kan komma till polisens kännedom genom att brottsoffret själv eller någon annan anmäler brottet. Polisen har även en skyldighet att upprätta en anmälan på plats om det kan misstänkas att ett brott har skett. Polisen undersöker vem som kan misstänkas för brottet, tar in personer för förhör samt hör vittnen, misstänkta och brottsoffer.

Kunskap om våld viktigt för bemötandet

Vid vålds- eller sexualbrott ställs stora krav på insikt i brottsoffrets utsatta situation. För att rättsprocessen inte ska upplevas som ytterligare en kränkning är det viktigt att poliser och andra som träffar brottsoffret bemöter denne med respekt. Det är angeläget att brottsoffret får information om rättsprocessen så att hon eller han kan få förståelse för och förbereda sig inför förundersökning och rättegång.

Ansvar att informera

Polisen har en långtgående skyldighet att informera brottsoffret. Detta ansvar regleras i 13 a–f och14 §§ i förundersökningskungörelsen (1947:948).

När ett brott polisanmäls ska polisen så snart som möjligt informera om brottsoffrets rättigheter, exempelvis rätten till målsägandebiträde och stödperson. Men även möjligheterna att begära skadestånd och få ersättning enligt brottsskadelagen. Det gäller även möjligheten att ansöka om rättshjälp och kontaktförbud.

Brottsoffret ska dessutom få information om när en anhållen släpps på fri fot eller avviker från häktet, samt om brottsutredningen läggs ner eller om det inte finns skäl att inleda en förundersökning.

Skydd för brottsoffer och vittnen

Polisen ansvarar för att skydda hotade personer och kan bistå med olika former av åtgärder för personer med skyddsbehov. Många polismyndigheter har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer.

Faktorer som påverkar om brott klaras upp

År 2008 gjorde Brottsförebyggande rådet en studie av polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer. Den visade att det finns fyra faktorer som påverkar sannolikheten för personuppklaring (att en person bundits till brottet antingen genom att åtal har väckts, ett strafföreläggande har utfärdats eller ett beslut om åtalsunderlåtelse har meddelats):

det finns ett vittne som på något sätt styrker kvinnans berättelse,
det finns ett brottsoffer som deltar i utredningen,
det finns en dokumenterad skada,
den misstänkte medger brottet, åtminstone till viss del.

Polisens personuppklaring skulle således kunna öka om vittnen förhördes och skador dokumenterades i större utsträckning.

"Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer" (2008) 

Relaterade ämnesguider

Rättsväsendets ansvar
Mänskliga rättigheter
Spårsäkring vid sexuella övergrepp
Vad säger lagen?
Hälso- och sjukvårdens ansvar
Kommunernas kvinnofridsarbete

Fakta

Polisen har omfattande skyldigheter gentemot personer som utsatts för brott. Dels ska polisen bistå brottsoffret och utreda brottet, dels ska de förebygga och förhindra framtida brott.

Personuppklaring innebär att en person har bundits till brottet och att åtal har väckts, ett strafföreläggande utfärdats eller åtalsunderlåtelse meddelats.

Extern länk

Mer information om polisens arbete både vad gäller brottsbekämpning och skydd och stöd till brottsoffer finns på Polisens webbplats.