Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Sexuellt våld

Bild på kursledarna Anette Marklund och Malin Eriksson.

Sexuellt våld utgör ett stort samhällsproblem. Den svenska omfångsundersökningen "Slagen dam" från 2001 visade att 34 procent att de tillfrågade kvinnorna hade blivit utsatta för olika typer av sexuellt våld sedan de fyllt 15 år. Nära två tredjedelar av kvinnorna i åldern 18–35 år hade trakasserats sexuellt.

Våld i nära relationer omfattar ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Sexuellt våld kan definieras som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från att hota eller tjata sig till sex, till våldtäkt eller att den utsatta tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar. 
Läs om sexuellt våld

Sexuellt våld i krig och konflikt

Andra världskriget brukar nämnas som det krig där systematiska våldtäkter blev ett massfenomen; allt mellan 110 000 och 900 000 kvinnor uppges ha våldtagits. Det är främst på 1990-talet som sexuellt våld i krig och konflikter har diskuterats på den internationella människorättsliga arenan. Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter och att systematiska våldtäkter bland annat används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. 
Läs om sexuellt våld i krig och konflikt

Behandling av sexualbrottsförövare

I ett internationellt perspektiv är behandling av dömda sexualbrottsförövare inte en ny företeelse utan har bedrivits i olika former sedan 1970-talet. Det är dock relativt nyligen som behandlingsprogrammens effektivitet har undersökts. I Sverige började behandling erbjudas i kriminalvården och inom rättspsykiatrin på 1980-talet. 
Läs om behandling av sexualbrottsförövare

Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Sexuella övergrepp har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det inte enbart är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen. 
Läs om medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Män som våldtäktsoffer

Kunskapen om mäns utsatthet för sexuellt våld är begränsad och forskningen kring stöd- och hjälpverksamhet riktad till manliga våldtäktsoffer ligger långt efter motsvarande forskning/verksamhet riktad till kvinnliga våldtäktsoffer. 
Läs om män som våldtäktsoffer

Sexualbrottslagstiftningen

Sexualbrotten regleras i 6 kap. brottsbalken och våldtäkt är den mest kvalificerade typen av sexuella övergrepp. Lagstiftningen har genomgått flera förändringar de senaste åren. 
Läs om sexualbrottslagstiftningen