Sexuellt våld i krig och konflikt

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper.

Andra världskriget brukar nämnas som det krig där systematiska våldtäkter blev ett massfenomen; allt mellan 110 000 och 900 000 kvinnor uppges ha våldtagits.

Det är främst på 1990-talet som sexuellt våld i krig och konflikter har diskuterats på den internationella människorättsliga arenan. För att motverka våldtäkt i krig har flera mellanstatliga överenskommelser slutits och den internationella krigsdomstolen i Haag har fastslagit att våldtäkt i krig är ett krigsbrott.

År 1998 dömdes en rwandesisk lokalpolitiker till livstids fängelse för att ha uppmuntrat och bidragit till sexuellt våld mot tutsikvinnor under inbördeskriget i Rwanda. Våldtäkt tolkas i fallet som att det utgjorde folkmord såtillvida att våldtäkterna genomfördes för att förinta delar av eller hela grupper, och detta var första gången våldtäkt klart och tydligt definierades som ett krigsbrott. I ett liknande fall i den internationella krigstribunalen i forna Jugoslavien senare samma år jämfördes våldtäkt i krig med tortyr och sades utgöra ett brott mot mänskligheten.

Internationella insatser mot sexuellt våld

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 som är ett viktigt dokument för att motverka sexuellt våld och sexuell exploatering i väpnade konflikter. Resolutionen syftar till att stärka kvinnors roll i kris- och konfliktområden och stipulerar att alla insatser under väpnade konflikter måste genomsyras av ett genusperspektiv. Säkerhetsrådet har därefter antagit sex ytterligare resolutioner om Kvinnor, Fred och Säkerhet, varav fyra har fokuserat på sexuellt våld i väpnade konflikter (resolution 1820, 1888, 1960 och 2106).

Resolution 1820 som antogs 2008 är det kanske viktigaste genombrottet för att våldtäkt i krig ska betraktas som ett internationellt krigsbrott. Resolutionen fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld i konfliktsituationer och stipulerar att våldtäkt även kan utgöra brott mot mänskligheten och folkmord.

Sexuellt våld i krigets kölvatten

Det sexuella våldet upphör inte nödvändigtvis för att det blir fred. Snarare kan våldet öka, även om det tar sig andra uttryck. Manliga soldater som återvänder till sin familj kan känna sig hotade av att kvinnan i familjen övertagit traditionellt sett ”manliga” sysslor och använda sexuellt våld för att återta kontrollen och därmed återupprätta de traditionella könsrollerna. Krig anses leda till en ökning av människohandel för sexuella ändamål. Organiserat sexuellt slaveri och sexuell exploatering är lika vanligt i krigets efterföljd som våldtäkt är under en pågående konflikt. Denna bild delas av FN, som påpekar att sexuellt våld riskerar att förlänga konflikter och öka antalet flyktingar och människor i exil. Sexuellt våld i krig bidrar även till att skapa eller förvärra redan existerande kulturell och social acceptans för våldtäkt i fredstid.

Normalisering och legitimering av våldtäkt

Forskning visar att toleransnivån och acceptansen för sexuellt våld tenderar att öka i efterdyningarna av krig och konflikter. En studie av hur soldater i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) begripliggör och rättfärdigar sexuellt våld i krigets kölvatten visar att soldaterna gör en gränsdragning mellan olika typer av våldtäkter. De skiljer mellan våldtäkter som är ”lustdrivna” och våldtäkter som är ”onda”. Medan den första kategorin normaliseras genom hänvisningar till mäns behov av sexuell tillfredställelse och mäns sociala och ekonomiska utsatthet, framställs den senare kategorin våldtäkter som förkastliga, begångna av män i extrema situationer eller med ett abnormt beteende. Soldaterna upprättar en gräns mellan begripliga och obegripliga våldtäkter – mellan onda och ”godtagbara” – vilket möjliggör att sexuellt våld till viss del naturaliseras och legitimeras. Följaktligen skapar denna distinktion en möjlighet att normalisera sexuellt våld i fredstid i och med föreställningen om att de verkligt allvarliga våldtäkterna utövas i krigssituationer.

Det är inte bara aktörer i krig som står för det sexuella våldet – även fredsbevarande soldater och biståndsarbetare begår sexuella övergrepp. Sexuell exploatering av prostituerade är vanligt förekommande. FN har utarbetat riktlinjer för straffrättsliga åtgärder för personal som bryter mot reglerna och exempelvis utnyttjar utsatta personer sexuellt i konfliktsituationer.

Demokratiska Republiken Kongo – ett aktuellt exempel

Konflikterna i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är ett aktuellt exempel på sexuellt våld i väpnade konflikter. Både forskare och aktivister menar att våldtäkterna har mycket lite med sexualitet att göra – i stället är det ett politiskt verktyg för att skapa kaos. Detta sker bland annat i syfte att försvåra vissa befolkningsgruppers fortlevnad. Genom att kvinnorna bryts ned försvagas hela samhällsstrukturen, vilket gynnar olika politiska grupperingar.

I juni 2011 publicerades en studie om sexuellt våld i DRK. Enligt resultaten av enkätstudien var omfånget av sexuellt våld större än vad tidigare undersökningar indikerat. Det uppskattades att 48 kongolesiska kvinnor mellan åldrarna 15 och 49 våldtogs varje timme. Studien visade också att sexuellt våld inte bara var ett omfattande problem i de delar av landet där konflikterna varit som mest intensiva. Till skillnad från tidigare uppskattningar, exempelvis de gjorda av FN, inkluderade den aktuella studien sexuellt våld inom ramen för nära relationer. Sexuellt våld i nära relationer antas av forskare bli mer socialt accepterat i anslutning till konflikter.

Relaterade ämnesguider

Sexuellt våld
Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv
FN:s arbete mot våld
Mänskliga rättigheter

Fakta

I resolution 1888 (2009) efterfrågade säkerhetsrådet att en särskild representant för att bevaka sexuellt våld i konflikter skulle utses. 2010 tillsattes Margot Wallström (Sverige) till posten som särskild representant och hon efterträddes 2012 av Zainab Hawa Bangura (Sierra Leone).