Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. Därför bör frågor om våld och hot om våld vara en del av den medicinska anamnesen (sjukdomshistorien).

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på både den kroppsliga och mentala hälsan. Och många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. NCK har som en del av ett regeringsuppdrag vidareutvecklat metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen.

Läs mer om uppdraget

Relaterat

NCK-rapport

Tvärvetenskaplig antologi om att ställa frågor om våld
NCK har tagit fram en antologi om att ställa frågor om våldsutsatthet som en del av anamnesen.
Läs och ladda ner rapporten

Läs mer i NCK:s kunskapsbank

I NCK:s kunskapsbank kan du läsa mer om att ställa frågor om våld.
Gå till ämnesguiden i kunskapsbanken

Press

Artikel i SFOG:s medlemsblad, 3/2015
Nya föreskrifter för hälso- och sjukvården om att identifiera våldsutsatthet bland patienter

Artikel i Ortopediskt magasin, 1/2014
Vilket ansvar tar vi som ortopeder?

Artikel i Jordemodern, 7-8/2013
Mödrahälsovården i Uppsala län, pilotdokumentation av våldsutsatthet i nära relation

Debattartikel i DN, 13 maj 2011
Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld

Medicinsk kommentar i Läkartidningen, 18 oktober 2011
Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin

Kontakt

Kontaktpersoner i landstingen/regionerna

Samtliga landsting/regioner har samlat omhändertagandet och vården av en våldsutsatt kvinna i ett vårdprogram eller motsvarande dokument.

Här finns kontaktuppgifter till dem som kan svara på frågor om arbetet inom respektive landsting. Kontaktuppgifter landstingen/regionerna

Sökordsmall om våld i patientjournalen

Journalsystemet för Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) har en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Den innehåller även vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande. Sökordet är skyddat från direktåtkomst.

För mer information, kontakta verksamhetschef Åsa Witkowski, 018-611 28 01.