Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Frågor om våld bör därför ställas rutinmässigt som en del av den medicinska anamnesen (sjukdomshistorien).

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs rutinmässigt till patienterna kan fler få den hjälp de behöver.

Läs mer

Relaterat

Artikel i SFOG:s medlemsblad, 3/2015
Nya föreskrifter för hälso- och sjukvården om att identifiera våldsutsatthet bland patienter

Artikel i Ortopediskt magasin, 1/2014
Vilket ansvar tar vi som ortopeder?

Artikel i Jordemodern, 7-8/2013
Mödrahälsovården i Uppsala län, pilotdokumentation av våldsutsatthet i nära relation

Debattartikel i DN, 13 maj 2011
Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld

Medicinsk kommentar i Läkartidningen, 18 oktober 2011
Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin

Kontakt

Kontaktpersoner i landstingen/regionerna

Samtliga landsting/regioner har samlat omhändertagandet och vården av en våldsutsatt kvinna i ett vårdprogram eller motsvarande dokument.

Här finns kontaktuppgifter till dem som kan svara på frågor om arbetet inom respektive landsting. Kontaktuppgifter landstingen/regionerna

Sökordsmall om våld i patientjournalen

Journalsystemet för Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) har en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Den innehåller även vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande. Sökordet är skyddat från direktåtkomst.

För mer information, kontakta verksamhetschef Åsa Witkowski, 018-611 28 01.