Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Om uppdraget

Omslag till böckerPersonalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Därför bör frågor om våld och hot om våld ställas. 

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer fick NCK i uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen (sjukdomshistorien) inom hälso- och sjukvården.

Syftet var att personal inom hälso- och sjukvården i ett tidigt skede skulle upptäcka kvinnor som var eller hade blivit utsatta för våld. Uppdraget har resulterat i en antologi, "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen", med ett tjugotal experter som medförfattare. I den tydliggörs hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården. Samtliga forskare som medverkade drog slutsatsen att man bör fråga patienter som söker vård om personliga erfarenheter om våld. Som komplement till antologin har även ett paket med åtta korta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården och ett utbildningsmaterial tagits fram.

Antologin och utbildningspaketet kan beställas på NCK:s beställningssida