Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

För vårdpersonal

Sjukvårdens roll och ansvar

Hälso- och sjukvården spelar en central roll i omhändertagandet av människor som har utsatts för sexualbrott. Förutom de vanliga ansvarsområderna fungerar sjukvården även som en första länk i rättskedjan.

Provtagningen efter ett sexuellt övergrepp innefattar medicinska prover för att upptäcka sexuellt överförbara infektioner och graviditet, men också rättsmedicinska prover för att säkra spår och dokumentera drogpåverkan. Undersökningar görs för att upptäcka eventuella skador för behandling, men även för att med ord och bild dokumentera skadorna ur bevissynpunkt.

Den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp har flera grundläggande behov, både akut och långsiktigt. För att sexualbrottsoffer ska få ett värdigt, kompetent och korrekt omhändertagande genom hela processen – från det första akuta besöket hos sjukvården till polisanmälan med brottsutredning och eventuellt åtal och efterföljande rättegång – måste varje aktör agera professionellt.

Det innebär att personalen inom hälso- och sjukvården ska vara medveten om sin roll och sitt ansvar. Efter det akuta, medicinska, omhändertagandet blir patienten kallad till återbesök av sjukvården. Att erbjuda eller hänvisa till psykosocialt stöd är också av stor betydelse.

Världshälsorganisationen (WHO) sammanfattar de mänskliga rättigheterna för personer som utsatts för sexuella övergrepp på följande sätt: hälsa, värdighet, jämlikhet, självbestämmande, information, personlig integritet och sekretess.

Dukning inför spårsäkring – bildspel

Bildspelet visar dukning inför undersökning och spårsäkring av en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp. Du kan titta på bildspelet som består av 12 bilder nedan, men du kan också ladda ner bilderna med instruktioner på en pdf.

Ladda ner bildspelet

 • 1) Använd en ny spårsäkringssats för varje patient. Lådan ska vara obruten när den tas fram.
 • 2) I lådan finns det material som behövs för spårsäkring samt NCK:s guide.
 • 3) Plocka upp och förbered för provtagning. Blod- och urinprov för spårsäkring tas samtidigt som blod- och urinprov för medicinskt ändamål.
 • 4) Duka fram materialet. Förbered även för eventuell fotografering.
 • 5) Det här innehåller varje spårsäkringslåda.
 • 6) Duka fram de övriga utensilier som behövs för det medicinska omhändertagandet.
 • 7) I guiden finns checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Guiden sparas som en journalhandling.
 • 8) Tejpfolie används för att säkra främmande fibrer och hår.
 • 9) Förpacka varje prov i rätt biopackpåse direkt efter provtagning.
 • 10) Märk varje prov med patientens namn, personnummer samt datum.
 • 11) De medicinska proverna analyseras alltid lokalt av sjukvården. Om övergreppet är polisanmält överlämnas lådan med spårsäkringsprover till polisen.
 • 12) Om övergreppet inte är polisanmält, förvara blod- och urinprover för DNA och drogtest i kylskåp, och övriga spårsäkringsprover torrt.