Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Om uppdraget

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som först möter en person som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, och vården måste ha beredskap för detta. Förutom att personalen erbjuder den vård och omsorg som patienten behöver, utgör de ofta patientens första länk till rättsväsendet. Resultatet av undersökningen kan bli ett viktigt stöd i utredningen om brottet.

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Målsättningen är att förbättra vården och omhändertagandet inom hälso- och sjukvården i hela landet. Handlingsprogrammet ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp.

Utarbeta nationellt program

Uppdraget att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott fick NCK i februari 2007 av Justitiedepartementet (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).

Syftet var att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården, att utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras samt att förtydliga hälso- och sjukvårdens roll i förhållande till rättsväsendets myndigheter och rättskedjan.

NCK redovisade uppdraget i februari 2008. I det nationella programmet ingår dels "Handbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp", dels "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL).

Handboken riktar sig till vårdpersonal och beskriver handlingsprogrammet. Den innehåller också fakta och information om sexuella övergrepp och rättsväsendet. Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring.

Implementering

2008 fick NCK även regeringens uppdrag att implementera det nationella handlingsprogrammet i Sverige (Skr 2007/08:39). Arbetet påbörjades hösten 2008 och slutredovisades i december 2010.

Den 1 januari 2011 började det nya handlingsprogrammet för vårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp att användas i hela Sverige. Sedan dess har också hälso- och sjukvården tillgång till den nya spårsäkringssatsen efter sexuella övergrepp, som både innehåller utrustning för spårsäkring och en guide med checklistor och konkreta anvisningar för spårsäkring och undersökning.

Revidering

I samarbete med NFC har NCK även reviderat den spårsäkringssats som används av hälso- och sjukvården vid undersökning efter ett sexuellt övergrepp. Satsen ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler och innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Dessutom ingår den nya guiden i spårsäkringssatsen.

Genom att följa anvisningarna i handboken och guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Handboken reviderades senast 2010 och guiden revideras regelbundet av NCK och NFC (Nationellt forensiskt centrum).