Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningsinsatser

Kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är avgörande för ett förändringsarbete både på individuell och på strukturell nivå.

Utbildning om våld krävs för att kunna upptäcka problematiken och bemöta såväl brottsoffer som förövare. Utbildning krävs också för att ett förebyggande arbete ska kunna bedrivas effektivt och för att förändra traditionella värderingar och attityder som motverkar arbetet för kvinnofrid.

TredagarsutbildningInnehåll i utbildning

Mäns våld mot kvinnor är ett eget, tvärvetenskapligt kunskapsområde. Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver grundläggande kunskap. Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv och våldets former, kännetecken samt konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Vidare krävs en yrkesspecifik kunskap som innefattar rutiner och metoder kopplade till de egna arbetsuppgifterna. Myndigheter har även ansvar för samverkan, något som kräver kunskap om andra aktörers arbete.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att utbildningen erbjuder möjligheter till reflektion för att pröva egna ställningstaganden, värderingar och normer i syfte att nå självinsikt.

Tillgång till utbildning

Studier har visat att studenter är en grupp som tenderar att lättare förändra sina attityder jämfört med andra människor varför kunskapsområdet bör ingå redan i grundutbildningarna. Fortbildning bör ske kontinuerligt för berörda yrkesgrupper.

Kartläggning av utbildningar

År 2008 genomförde NCK en kartläggning som visade att det fanns 17 fristående kurser med mäns våld mot kvinnor som huvudämne på totalt 10 av landets universitet och högskolor.

Enligt NCK:s kartläggning från 2010 av hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar har 50 av 146 program undervisning om mäns våld mot kvinnor. Kartläggningen baseras på ett urval av grundutbildningar som leder till yrken som möter våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld.

I den avslutande delen av den nationella inventeringen har NCK kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildningar. Resultatet visar att de allra flesta centralt styrda myndigheterna, där anställda kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor, har någon form av fortbildning om framförallt mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer förekommer mer sällan. Det finns dock stor variation i fortbildningens omfattning och innehåll samt ifall myndigheten har reglerat kompetensområdena i något officiellt dokument.