Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Våldets uttryck och mekanismer

Våld i nära relationer kan anta många former: det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den brottsutsatta.

Isolering och anpassning

Våldsutövningen kan liknas vid en process där den utsatta i allt högre grad anpassar sig till en vardag som präglas av våld, en anpassning som ofta leder till isolering och ökat beroende av förövaren. Att det förekommer perioder utan våld gör att det går att bibehålla en förhoppning om att relationen ska förbättras och att övergreppen ska upphöra.

Om våldet fortsätter och blir grövre/mer frekvent kan anpassning och normalisering bli en överlevnadsstrategi och skapa en psykologisk nedbrytningsprocess där den utsattas självkänsla och självförtroende gradvis försämras. Det är inte ovanligt att den våldsutsatta internaliserar de motiv som förövaren anger för sin misshandel. Internalisering innebär att offret tar över förövarens verklighetsuppfattning. Begränsningen av den utsattas livsutrymme och handlingsfrihet sker gradvis och innebär att nätverket av vänner, släkt och bekanta blir allt mindre, vilket leder till att förövarens bild av relationen blir den dominerande.

Fysiskt våld

I en nära relation kan det fysiska våldet ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användande av olika vapen. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av den utsattas kropp så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, såsom frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

Sexuellt våld

Ibland utövas det sexuella våldet i samband med ett misshandelstillfälle och gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex riskerar då att bli oklara för den våldsutsatta. Den våldsutsatta tvingas vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande. Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring, till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana, inklusive våldtäkt eller att bevittna olika former av sexuella handlingar eller att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte mot offrets vilja.

Psykiskt våld och hot om våld

Olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld i nära relationer. Dess nedbrytande konsekvenser i kombination med att förövaren växlar utövandet av våld med ömhet och kärlek gör det oförutsägbart och därmed väldigt svårt att värja sig mot. Växlingen mellan våld och värme leder ofta till att den utsattas känslomässiga band till förövaren stärks medan självförtroende och självkänsla påverkas negativt, vilket försvårar möjligheterna att ta sig ur relationen. Hot kan även riktas mot barn, husdjur, nära vänner eller direkt mot den våldsutsatta. Stalkning och andra trakasserier är ytterligare exempel på psykiskt våld.

Materiellt våld

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Förövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.

Särskild utsatthet – ett verktyg för förövarens våldsutövande

Våldsutövandet och formerna för maktutövning i en nära relation präglas även av förövarens och den våldsutsattas position i samhället. Vissa grupper är särskilt sårbara till följd av diskriminering och marginalisering, olika former av funktionsnedsättning eller missbruk. Våldsutövandet mot särskilt utsatta personer riktar ofta in sig på just dessa faktorer. Exempelvis kan förövaren utnyttja att offret har ett funktionshinder genom att undanhålla mediciner eller utöva fysiskt våld mot delar av den utsattas kropp som redan gör ont.

För att till fullo förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför av stor vikt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. 

RELATERAde ämnesguider

Våld i nära relationer
Barn som upplever våld
Våldsutsatthet och särskild sårbarhet