Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Hbtq-begreppet och heterosexualitet

I Sverige används hbtq som samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Ambitionen har varit att hitta ett inkluderande begrepp som syftar till att skapa en samlingsbeteckning som kan fungera som utgångspunkt för politisk handling och krav på utökade rättigheter.

Kortfattat kan hbtq-rörelsens utveckling beskrivas i tre faser: Från 1950- och 1960-talens homofila rörelse till det sena 1960-talets gayrörelse till dagens queeraktivism. Det ursprungliga fokuset på att möjliggöra frizoner för homosexuella i ett homofobiskt samhälle ledde till krav på lika rättigheter och senare ett politiskt utmanande av samhällets syn på sexualitet och normalitet.

Olika förkortningar för att synliggöra olika grupper

Vilken förkortning som ska användas för att beteckna gruppen homo- bi- och transpersoner är omtvistat och det finns ett flertal bokstavskombinationer som används i olika sammanhang, såväl i Sverige som internationellt. Begreppet "hbt" är en översättning av den amerikanska samlingsbeteckningen "lgbt" som står för lesbian-, gay-, bisexual- and transgender. Gruppen lesbiska ”lades till” då den tidigare förkortningen gbt kritiserades för att utesluta lesbiska, eftersom gruppen gay (homosexuella) ansågs vara synonym med homosexuella män. Vissa argumenterar därför för att lhbt även borde vara den förkortning som man tillämpar i Sverige. Tillägget ”q” för queer används också. Queer innebär kortfattat ett identitetspolitiskt ifrågasättande av heteronormen som naturlig, eftersträvansvärd och allmängiltig samt att utmana antagandet om att kön skapar genus och i förlängningen (hetero)sexuellt begär.

Vad står h, b och t, heterosexualitet och cis för?

Heterosexuell är ett samlingsnamn för personer som känner attraktion till, eller blir förälskade i personer av motsatt kön. Dessa personers sexuella läggning, preferenser och praktik är norm i samhället.

En cis-person (latin – ”på samma sida”) är någon vars biologiska kön, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hör samman och alltid har hängt ihop, enligt normen. Exempel på cis är en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen.

Homosexuella och bisexuella personer definieras som en grupp på basis av sin sexuella läggning medan transpersoner definieras som grupp på basis av sin könsidentitet, en skillnad som är viktig då transpersoner kan vara både homo-, bi- och heterosexuella. Homosexuella personer attraheras av och blir förälskade i personer av samma kön medan bisexuella kan bli attraherade av och förälskade i personer oavsett kön. Transpersoner är i sin tur ett samlingsbegrepp som generellt anses omfatta transvestiter, transgenderister, dragkings/dragqueens, transsexuella och intersexuella. Transpersoner som begrepp har uppkommit till följd av ambitionen att skapa en samlingsbeteckning som kan fungera som utgångspunkt för politisk handling.

”T-gruppens” mångfald

En person som är transsexuell upplever sig vara född i en kropp med ”fel” könstillhörighet och önskar ofta korrigera sin kropp genom hormonbehandlingar och/eller kirurgi för att den fysiska kroppen ska överensstämma med den upplevda könsidentiteten.

Transvestiter å sin sida är personer som, ibland eller alltid, klär sig i det ”andra könets” kläder. Transgenderist kan användas som ett mer flytande begrepp och omfattar såväl heltidstransvestiter och personer som definierar sig som det biologiskt motsatta könet utan att följa det könets klädnormer. Gruppen transpersoner omfattar även intersexuella, vilka är personer som fötts med en, biologiskt/normativt sett icke definierbar könstillhörighet. Dragqueen/king är en beteckning på en person som anammar kvinnliga/manliga könsuttryck på scen eller andra arenor. Att vara dragqueen/king betraktas generellt sett inte som en könsidentitet utan som ett sätt att synliggöra eller ifrågasätta könsnormer.

Relaterade ämnesguider

Våld i samkönade relationer