Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Ungdomars utsatthet för våld

Ungdomar i åldern 15–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. De undersökningar som har gjorts visar att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld, och våldet utövas generellt i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer.

Forskningen på området är begränsad i både Sverige och internationellt vad gäller frekvens, riskfaktorer samt sambanden mellan våldsutsatthet och ohälsa. Ett antal studier har dock genomförts i Sverige och trots att förekomsten av våld skiljer sig betydligt mellan de olika undersökningarna går det att observera tydliga könsskillnader. Dessa skillnader gäller både formen av våldsutsatthet bland unga kvinnor och män och konsekvenserna av våldet, som exempelvis psykisk ohälsa.

Tydliga könsskillnader i våldsutsattheten

Undersökningarna visar genomgående att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld och att våldet generellt utövas i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld och våldet äger vanligtvis rum i offentliga miljöer. I en studie från Brottsförebyggande rådet för 2011 uppger 8,9 procent av de unga männen mellan 16-24 år att de under det senaste året blivit slagna, sparkade eller utsatta för någon annan typ av fysiskt våld så att de skadades eller så att det gjorde ont. Bland kvinnorna var andelen 4,8 procent.

I en enkätstudie från 2007 om ungdomars utsatthet för våld gjord på nio ungdomsmottagningar hade 33 procent av kvinnorna utsatts för någon form av psykiskt våld och 14 procent för någon form av sexuellt våld under senaste året. 27 procent av männen hade varit utsatta för fysiskt våld. I en annan undersökning från 2007 hade 17 procent av de unga kvinnorna utsatts för våld eller hot och motsvarande procentsats för de unga männen var 23 procent.

I en undersökning bland skolungdomar i årskurs 9 uppgav 8 procent av killarna att de utsatts för grovt våld och 27 procent att de utsatts för lindrigt våld under det senaste året. Bland tjejerna var motsvarande siffror 5 procent och 21 procent. Ungdomarna fick ange platsen där de blev utsatta för våld. Av killarna som blivit utsatta för grövre våld angav 46 procent att våldet den senaste gången skett i skolan eller på skolgården och 47 procent att det skett någon annanstans. Endast 3 procent av killarna råkade ut för det grövre våldet i egna hemmet, och 1 procent hemma hos någon annan. Av tjejerna som blivit utsatta för grovt våld angav 34 procent att de blivit utsatta i skolan och 30 procent att de blivit utsatta någon annanstans. 17 procent angav att de blivit utsatta i hemmet och 13 procent hemma hos någon annan.

Även bland förövarna finns tydliga könsskillnader. Våld mot unga kvinnor utövas främst av en förälder, partner eller före detta partner. Unga män utsätts oftast av en skolkamrat, kompis eller en okänd gärningsman.

Unga kvinnors våldsamma verklighet

Den svenska omfångsundersökningen "Slagen dam" från 2001 om mäns våld mot kvinnor i Sverige visade att mer än var femte kvinna mellan 18 och 24 år utsatts för hot, sexuellt våld eller fysiskt våld under det senaste året. Det var också kvinnorna i denna grupp som var mest rädda för våld. Hur denna rädsla och våldsutsatthet begränsar unga kvinnors livsutrymme är en fråga som kräver mer forskning.

Kopplingen mellan våld och ohälsa

I flertalet rapporter framgår även att det finns tydliga könsskillnader i hur unga kvinnor och män reagerar på våldet. De unga kvinnorna uppger att de mår sämre och lider mer av våldet, särskilt det psykiska våldet, än de unga männen. Detta kan bero på att de unga kvinnorna oftare utsätts för våld av någon närstående, vilket kan göra övergreppet svårare att hantera och bearbeta. En ständig oro för våldsutsatthet kombinerad med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar för unga kvinnor.

Att tala om utsatthet

Unga kvinnors utsatthet, särskilt för sexualbrott, är en fråga som varit uppmärksammad i samhällsdebatten, både politiskt och medialt. Ibland fokuserar dock diskussioner om särskild utsatthet primärt på den våldsutsatta vilket gör att förövarna av våldet hamnar i skymundan.

Relaterade ämnesguider

Våldsutsatthet och särskild sårbarhet
Barn som upplever våld
Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Undersökningar

ULF
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), mäter och följer utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

UM-studien
År 2007 genomfördes en enkätstudie om ungdomars utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Undersökningen riktades till ungdomar som sökte på nio olika ungdomsmottagningar (UM) i landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder, och till samtliga elever i Sundsvalls gymnasieskolor. Studien genomfördes av Ingela Danielsson, Helena Blom, Carin Nilses, Gun Heimer och Ulf Högberg.