Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Ninni Carlsson

Ninni Carlsson, Ninni Carlsson

Titel: Fil. dr, socialpedagog och universitetslektor i socialt arbete

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: Ninni.Carlsson@socwork.gu.se

Presentation

Ninni Carlsson är knuten till Brottsoffermyndighetens forskarnätverk och författare till den första svenska forskningsstudien om bearbetning av sexuella övergrepp mot barn. I sin doktorsavhandling Avslöjandets tid (2009) diskuterar hon hur politiska och sociala förändringar från 1970-talet och framåt, där kvinnorörelsen spelat en avgörande roll, har bidragit till personliga förändringar i utsatta flickors och kvinnors liv. Inom området sexuella övergrepp har Ninni Carlsson också studerat socialt stöd, förebyggande arbete med barn, diskurser och kön/genus.

Ninni Carlsson har efter avhandlingsarbetet arbetat på uppdrag av Göteborgs kommunstyrelse med en utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg. Hon arbetar för närvarande främst med högskolepedagogisk utveckling vid PIL-Enheten, Göteborgs universitet.

Ninni Carlssons praxiserfarenhet i socialt arbete har inneburit olika former av stöd åt kvinnor och barn, med fokus på betydelser av sociala strukturer, makt, motstånd, frigörande pedagogik, empowerment och social mobilisering.

Publikationer i urval

Carlsson, Ninni & Wennerström, Ulla-Britt, m.fl. (2010) Utvärdering av stödet till brottsutsatta i Göteborg: slutrapport. Göteborg: Göteborgs stad. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2010) "Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp" i Könsforskning pågår! (I) Rapport från heldagskonferens i mars 2010, arrangerad av nätverket Gender and Sexuality in Social Work (GESS). VKV Rapport 2010:3. s. 23-28. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2009) Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Mer information om publikationen

Carlsson, Ninni (2008)  "En 'dålig' flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp" i Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 3/4(15), 2008, s. 257-275. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni (2004) "Den talande kroppen: om samhällets beredskap att hantera sexuella övergrepp på barn" i Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 3(25), 2004, s. 57-73. Publikationen i fulltext

Carlsson, Ninni & Nyman, Maria (2002) Bryt Tystnaden! Projektrapport 2. Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp på barn. Göteborg: Stödcentrum BEDA.