Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Marie Nordberg

Marie Nordberg,

Titel: Fil. dr i etnologi

Lärosäte: Karlstads universitet

Institution: Utbildningsvetenskap

E-post: marie.nordberg@kau.se

Presentation

Marie Nordberg forskar om män och pojkars erfarenheter och förståelser av våld i olika former samt om relationen mellan det socialt legitimerade och det socialt problematiska våldet. Främst har hon intresserat sig för normaliseringen av vissa våldshandlingar och fokuserat på de mer subtila våldsformer och vardagliga sammanhang där våldshandlingar som utövas inte givet definieras som våld. I Maries forskning ingår intervjuer med män och pojkar om våld, etnografi från sportarenor, krogar och skolor samt analyser av hur våld beskrivs i några dagstidningar.

I två projekt inriktade på pojkar och maskulinitetsskapanden i skolan har Marie Nordberg dels följt pojkar och flickor i förskoleklass och skolår 1 under drygt tre läsår, dels följt killar på några manligt kodade yrkesinriktade gymnasieprogram under tre läsår. I det projekt som var inriktat på yngre pojkar ingick också några besök på fritidsaktiviteter. Dessa projekt har dock inte varit lika specifikt inriktade på våldsformer som det forskningsprojekt som Marie Nordberg utfört tillsammans med Claes Ekenstam.

Publikationer i urval

Nordberg, Marie (2010) Berättelser om skolarbete, manlighet och coolhet. Artikel i tidskriften Ungdomsforskning: Unge, køn og uddannelse (s 59-72). Publikationen i fulltext

Nordberg, Marie och Saar, Tomas (2010) "Deconstructing the "Normal" Boy: Heterosexuality and Gender Constructions in School and Preschool". Kapitel i boken Norm-struggles: Sexualities in Contentions (s 29-52).

Nordberg, Marie (2008) ”Att vara cool på rätt sätt. Cool som distinktion, interaktion och förkroppsligad praktik” i Frangeur, Renée & Nordberg, Marie: Maskulinitet på schemat. Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber, s. 93-116. 

Nordberg, Marie (2005) Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Mer information om publikationen