Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kjerstin Almqvist

Kjerstin Almqvist,

Titel: Adj. professor i medicinsk psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut

Lärosäte: Karlstads universitet

Institution: Avdelningen för psykologi

E-post: Kjerstin.Almqvist@kau.se

Presentation

Kjerstin Almqvist forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer, barn som far illa, insatser och behandling.

Nuvarande forskningsprojekt

1) Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation.
Ett projekt i samverkan med avdelningen för psykologi, Linneuniversitetet. Två insatsmodeller i grupp för våldsutsatta barn, en psykopedagogisk (Bojen i Göteborg) och en psykoterapeutisk (BUP:s traumaenhet i Stockholm) utvärderas med avseende på effekter på barnens och mammornas symtom på psykisk ohälsa.

Inom projektet uppmärksammas även unga barns egna röster om våldets konsekvenser och insatser de fått i två olika delprojekt.

Övriga projektmedlemmar
Mats Fridell, professor i klinisk psykologi och doktorand Karin Pernebo.

2) Projekt Support  individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta mammor. 
Som en fortsättning av iRisk-projektet följs effekten av föräldraprogrammet Project Support avseende föräldraförmågan och symtom hos barnen. Projektet inrymmer även utveckling av implementeringsförutsättningar i Sverige, inklusive anpassning av insatsen till svenska förhållanden.

Projektet genomförs i samarbete med Renee McDonald, Southern Methodist University i Dallas, USA.

Övriga projektmedlemmar
Fredrik Hjärthag och doktorand Helena Draxler, Karlstads Universitet. 

Finansiär
Socialstyrelsen

3) Att fråga om våld på BVC
Ett projekt som utvärderar mammors och barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att bli tillfrågade om respektive att fråga om utsatthet för våld i nära relation inom ramen för uppföljande besök vid 8 månader i barnhälsovården. I projektet undersöks även i vad mån våldsutsatta mammor uppmärksammas genom förfarandet.

Projektet genomförs i samarbete med barnhälsovården i Landstinget i Värmland och Region Örebro län. 

Övriga projektmedlemmar
Åsa Cater och Agneta Anderzén, Örebro universitet.

Publikationer i urval

Almqvist, K. & Draxler, H. (2016). Project Support – individuellt föräldrastöd i socialtjänsten. Rapport till Socialstyrelsen. Karlstad: Karlstads universitet. Publikationen i fulltext

Broberg, A., Almqvist, K., Appell, P., Axberg, U., Cater, Å., Draxler, H., Eriksson, M., Grip, K., Hjärthag, F., Hultmann, O., Iversen, C. & Röbäck de Souza, K. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Rapport till Socialstyrelsen. Göteborgs, Karlstads, Örebro universitet & Mälardalens Högskola. Publikationen i fulltext

Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T. & Risholm Mothander, P. (2015) Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. 2:a reviderade utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. Mer information om publikationen

Jernbro, C., Jansson, S., Almqvist, K. & Svensson, B. (2015) Barnmisshandel och omsorgssvikt . I C. Jernbro, C-G Bornehag & S Janson (red) Barns liv och hälsa i Värmland 2014. Rapport från Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Publikationen i fulltext

Grip, K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A. (2014) Perceived Quality of life and health complaints in children exposed to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence. 29:681-692. Mer information om publikationen

Pernebo, L. & Almqvist, K. (e-pub 2014) Young children’s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2016 Jan;21(1):119-32. Publikationen i fulltext

Grip. K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A. (2013) Children exposed to intimate partner violence and the reported effects of psychosocial interventions. Victims and Violence, 28 (4): 635-655. Mer information om publikationen

Staf, A. G. & Almqvist, K. (e-pub 2013). How children with experiences of intimate partner violence towards the mother understand and relate to their father. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2015 Jan;20(1):148-63. Mer information om publikationen

Almqvist, K. (2013). Att stödja barns utveckling och att möta barns behov av närhet, anknytning och omsorg. Kapitel i Ett hem att växa i  Grundutbildning för jour-och familjehem. Socialstyrelsen. Publikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin, Georgsson, Anna, Grip, Karin & Broberg, Anders (2012) Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. Erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram. Delrapport 3, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Publikationen i fulltext

Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria & Iversen, Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Georgsson, Anna, Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2011) Naming the unmentionable: How children exposed to intimate partner violence articulate their experiences. Journal of Family Violence, vol. 26, 2011, s. 117-129. Mer information om publikationen

Grip, Karin, Broberg, Anders & Almqvist, Kjerstin (2010) Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner – före och efter deltagande i Bojens grupprogram. Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapportserie, delrapport 2, 2010. Publikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg. Rapport från Göteborgs Stad och Karlstads universitet. Publikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) Young children traumatized by organized violence together with their mothers – The critical effects of damaged internal representations. Attachment & Human Development, vol. 5(4), 2004, s. 367-380.

Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan (2004) Barn som bevittnat våld. Skolhälsovård, Nr 1/2004-2005, Förlagshuset Gothia.