Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Petter Asp

Petter Asp,

Titel: Professor i straffrätt

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: petter.asp@juridicum.su.se

Presentation

Petter Asp forskar om sexualbrott utifrån rättsliga utgångspunkter.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel: 
Sexualbrotten – dogmatik, debatt och teori

Beskrivning av projektet: 
Projektet syftar till en närmare analys av regleringen av sexualbrotten, debatten kring sexualbrotten, de bakomliggande förutsättningarna och teoribildningen.

Finansiärer: 
Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Brottsofferfonden.

Tidsperiod: 
Projektet inleddes år 2008 och är formellt avslutat. Viss forskning vid sidan om andra huvudprojekt pågår dock, bland annat genom bevakning av lagstiftningsarbetet, ny praxis m.m.

Andra forskare som ingår i projektet

Kerstin Berglund, forskare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Publikationer i urval

Asp, Petter (2014) Sex och samtycke – ett återbesök. Riksbankens jubileumsfond. Publikationen i fulltext

Asp, Petter (2012) Våldtäkt mot barn och psykisk störning: Rättsfallsanalys. Karnov Nyheter. Mer information om publikationen

Asp, Petter (2011) Oklarhet – ambivalens – olikhet: noteringar kring regleringen av ungdomssex. Karnov Nyheter. Mer information om publikationen

Asp, Petter (2010) Sex utan samtycke  en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande. InfoTorg.

Asp, Petter (2010) Sex och samtycke. Uppsala: Iustus förlag. 

Asp, Petter (2010) Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv. I Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid. Publikationen i fulltext

Asp, Petter (2008-09) Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång? Juridisk tidskrift, 2008-09, s. 75-65.