Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Claes Ekenstam

Titel: Docent, idéhistoria

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

E-post: Claes.Ekenstam@idehist.gu.se

Presentation

Claes Ekenstam forskar för närvarande om mäns erfarenheter av att utsättas för våld. Tidigare har han bland annat forskat om historiska förändringar i synen på kroppen, mansbilder och mäns känsloliv.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Det socialt belönade och det problematiserade våldet: En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män.

Beskrivning av projektet
Studier av kön och våld har hittills främst ägnats män som våldsutövare, medan vanliga mäns utsatthet för våld, deras rädslor och strategier för att undvika våld nästan inte alls har uppmärksammats, trots att de ofta utsätts för våld av andra män. I detta projekt sätts därför genom en sammanlänkning av mansforskning, feministisk urbanforskning och forskning om våld, fokus på mäns erfarenheter av våld. I projektet studeras dels den kulturella konstruktionen av rädslor, hot och föreställningar om våld, dels mäns och pojkars kroppsliga och känslomässiga upplevelser av detta, liksom de strategier män använder för att undvika att utsättas för våld.

Studien är ett samarbete mellan två idéhistoriskt respektive etnologiskt förankrade mansforskare vid Göteborgs och Karlstads universitet. Våld mellan män är kopplat till maskulinitetsskapandet och könsordningen. Ökad kunskap om detta är en förutsättning för att kunna minska förekomsten av hot och rädsla, liksom mäns och kvinnors utsatthet för oprovocerat våld. Studien är även teoretiskt och metodologiskt viktig. Genom att problematisera tidigare förgivettaganden, metoder och analytiska ingångar vill vi bidra till att utveckla perspektiv, som på ett bättre sätt än tidigare kan fånga mäns inblandning i och upplevelser av våld och rädslor. Det empiriska materialet består av ett tjugotal dubbla intervjuer med svenska män mellan 7-80 år, ett halvdussin intervjuer med psykoterapeuter och krogpersonal, analyser av mediala framställningar, samt etnografiska observationer i stadsrum och på krogar.

Teoretiskt anknyter projektet till Connells tankar om normerande manlighet, Whiteheads diskursiva maskulinitetsanalys, Seidlers inriktning på mäns känslomässiga upplevelser, samt Kolnars våldsmodell, där förhållandet mellan ett centrifugalt, av samhället sanktionerat, och ett peripetalt, socialt marginaliserande våld, lyfts fram. Under arbetet med projektet har även PTSD, det vill säga posttraumatiskt stress syndrom, visat sig vara ett relevant begrepp för att förstå mäns upplevelser av våld, liksom att belysa en viktig bakgrund till våldsamma handlingar.

Finansiär
Projektet finansieras av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 2007-2010.

Andra forskare som ingår i projektet

Marie Nordberg, fil. dr i genusvetenskap, Karlstads universitet

Publikationer i urval

Ekenstam, Claes & Lorentzen, Jørgen (red.) (2006) Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund.