Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mari Brännvall

Titel: Universitetslektor

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: mari.brannvall@socwork.gu.se

Presentation

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kvinnors uppbrott ur våld samt kvinnors erfarenheter av rättsväsendet vid mäns våld i nära relationer.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relation

Beskrivning av projektet
Studien syftar till att förstå kvinnors beslut beträffande polisanmälan av mäns våld i nära relation och kvinnors upplevelser av rättsprocessen, samt hur polisanmälan och kvinnors upplevelser av rättsprocessen påverkar kvinnors uppbrott ur våld. Dessa frågor förstås i en kontext av mäns våld, kvinnors uppbrott och omgivningens gensvar. För att uppnå denna förståelse tar studien sin empiriska utgångspunkt i kvinnors berättelser om att ha levt med och lämnat en våldsam man, samt överväganden om och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Djupintervjuer har genomförts med tjugo kvinnor som lämnat en våldsam manlig partner. Projektet kommer att redovisas i en vetenskaplig avhandling, vetenskapliga artiklar samt presentationer på konferenser.

Finansiärer
Brottsoffermyndigheten och Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola. 

Tidsperiod
2010–2014

Andra forskare som ingår i projektet

Ingela Kolfjord, docent i socialt arbete, Malmö högskola (huvudhandledare) och Leili Laanemets, fil. dr och lektor i socialt arbete, Malmö högskola (bihandledare).

Publikationer i urval

Brännvall, Mari. Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer (2016). Avhandling. Malmö: Malmö högskola. Publikationen i fulltext