Josefin Rahmqvist Linnarsson

Josefin Rahmqvist Linnarsson, Josefin Rahmqvist Linnarsson

Titel: Leg. sjuksköterska, fil. mag., doktorand

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: josefin.rahmqvist.linnarsson@lnu.se

Presentation

Josefin Rahmqvist Linnarsson forskar om vårdandet på akutmottagningen för våldutsatta personer och deras närstående, även kallat forensisk omvårdnad. 

Nuvarande forskningsprojekt

Josefin Rahmqvist Linnarssons avhandlingsprojekt har ett övergripande syfte att utforska forensisk vård för våldsutsatta personer och deras familjemedlemmar på akutmottagningen från verksamhetschefers och sjuksköterskors perspektiv samt från en våldsutsatts familjemedlems perspektiv.

Projektet avslutas i samband med disputation i december 2018. 

Andra forskare som ingår i projektet

Professor Eva Benzein
Med. dr Christen Erlingsson
Professor Kristofer Årestedt

Publikationer i urval

Rahmqvist Linnarsson, Josefin (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. Avhandling. Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Växjö: Linnaeus University Press. Publikationen i fulltext

Stening, K., Rahmqvist Linnarsson, J. (2016). Att möta hot och våld: forensisk omvårdnad. I Prehospital akutsjukvård 2:a uppl. Red. Suserud BO & Lundeberg L. Liber. s 101-110.

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva & Arestedt, Kristofer (2014) "Nurses’ views of forensic care in emergency departments and their attitudes, and involvement of family members" i J Clin Nurs. 2015 Jan;24(1-2):266-74. Publikationen i fulltext

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva, Årestedt, Kristofer & Erlingsson, Christen (2012) "Preparedness to care for victims of violence and their families in emergency departments" i Emerg Med J. 2013 Mar;30(3):198-201. Publikationen i fulltext

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Bubini Jennifer & Perseius, Kent-Inge (2010) "A meta-synthesis of qualitative research into needs and experiences of significant others to critically ill or injured patients" i J Clin Nurs. 2010 Nov;19(21-22):3102-11. Publikationen i fulltext