Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Josefin Rahmqvist Linnarsson

Josefin Rahmqvist Linnarsson, Josefin Rahmqvist Linnarsson

Titel: Leg. sjuksköterska, fil. mag., doktorand

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: josefin.rahmqvist.linnarsson@lnu.se

Presentation

Josefin Rahmqvist Linnarsson forskar om forensisk omvårdnad.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Våldsdrabbade och deras närstående på akutmottagningen – omhändertagandet vid forensisk omvårdnad.

Beskrivning av projektet
Våldsdrabbade tas emot dagligen på akutmottagningar i Sverige. Våldets konsekvenser medför ohälsa och lidande. Trots detta har våldsdrabbades situation i begränsad utsträckning problematiserats i en hälso- och sjukvårdskontext.

Omhändertagandet av våldsdrabbade på akutmottagningen innefattar bemötande, spårsäkring och stöd som kräver särskild kunskap. Vårdpersonalens omhändertagande kan bli avgörande för den våldsdrabbades möjligheter till rättsskipning och återhämtning. Därför behövs ett rättsligt perspektiv i omhändertagandet av våldsdrabbade och deras närstående för att kunna tillgodose patient- och rättssäkerhet. Hur hälso- och sjukvården i dag möter dessa krav är till stora delar okänt.

Inom akutsjukvården har det visats sig att sjuksköterskor har en nyckelroll då de tillbringar mer tid i direkt kontakt med patienten än någon annan yrkeskategori. Gränssnittet mellan hälso- och sjukvården och rättssystemet håller på att utvecklats till ett specialistområde inom forskning och klinik, så kallad forensisk omvårdnad.

Studiens syfte är att kartlägga struktur och innehåll i omhändertagandet av våldsdrabbade på akutmottagningar i Sverige, samt att beskriva hur vårdpersonal arbetar med bemötande, spårsäkring och stöd kring våldsdrabbade och deras närstående utifrån deras eget perspektiv och utifrån vårdpersonalens perspektiv.

Projektet genomförs som en kartläggning till Sveriges samtliga sjukhusbundna akutmottagningar samt med intervjuer och observationer. Projektet förväntas ge en nationell bild över styrkor och brister samt likheter och skillnader gällande det akuta omhändertagandet av våldsdrabbade och deras närstående samt hur man arbetar med bemötande, spårsäkring och stöd. Våldsdrabbbade och deras närståendes egna perspektiv och erfarenheter av vården kommer också att innefattas och belysas. Kunskapen som kommer av projektet kan bidra med möjliga utvecklingsområden avseende omhändertagandet på akutmottagningen för våldsdrabbade och deras närstående vilket i sin tur kan stärka både patient- och rättssäkerheten.

Andra forskare som ingår i projektet

Professor Eva Benzein
Med. dr Christen Erlingsson
Professor Kristofer Årestedt

Publikationer i urval

Stening, K., Rahmqvist Linnarsson, J. (2016). Att möta hot och våld: forensisk omvårdnad. I Prehospital akutsjukvård 2:a uppl. Red. Suserud BO & Lundeberg L. Liber. s 101-110.

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva & Arestedt, Kristofer (2014) "Nurses’ views of forensic care in emergency departments and their attitudes, and involvement of family members" i J Clin Nurs. 2015 Jan;24(1-2):266-74. Mer information om publikationen

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva, Årestedt, Kristofer & Erlingsson, Christen (2012) "Preparedness to care for victims of violence and their families in emergency departments" i Emerg Med J. 2013 Mar;30(3):198-201. Mer information om publikationen

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Bubini Jennifer & Perseius, Kent-Inge (2010) "A meta-synthesis of qualitative research into needs and experiences of significant others to critically ill or injured patients" i J Clin Nurs. 2010 Nov;19(21-22):3102-11. Mer information om publikationen