Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Linnéa Wegerstad

Linnéa Wegerstad, Linnéa Wegerstad

Titel: Doktor i rättsvetenskap

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Juridiska fakulteten

E-post: linnea.wegerstad@jur.lu.se

Hemsida: https://works.bepress.com/linnea_wegerstad/  (öppnas i nytt fönster)

Presentation

Linnéa Wegestad är juris doktor och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hennes forskningsintresse är riktat mot mötet mellan sexualitet och juridik i vid mening, med fokus på straffrätt och feministisk rättsteori.

Linnéa Wegestad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”.

I avhandlingen undersöker hon hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten genom att använda Luhmanns teori om rätten som ett autopoietiskt system. Hon utforskar hur sedlighetsbrott blev till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten. Genom att också undersöka lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomst år 1965 till 2013 års sexualbrottsreform synliggör avhandlingen motstridigheter kring vad som bör rymmas i den sexuella integriteten. Vidare utforskar Linnéa Wegestad hur sexualbrotten skapas genom att ta utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. En analys av domstolsavgöranden rörande sexuellt ofredande visar att en handlings sexuella karaktär ofta är något som är underförstått i straffrätten. Men när frågan ställs på sin spets är det gärningspersonens motiv och avsikt som blir avgörande för om en handling är ett sexuellt ofredande.

En del av Linnéa Wegestads avhandlingsarbete har tidigare publicerats i antologin "På vei: Kjønn og rett i norden" (2012), med rubriken "Om erotik, makt och sexualbrottens sexualitet".

Linnéa Wegestad har även intresserat sig för hur BDSM hanteras i straffrätten, särskilt i relation till samtyckes ansvarsbefriande verkan. Se artikeln "Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans", Juridisk Publikation (2012).

Tillsammans med Niklas Selberg skrev Linnéa Wegestad inledningen till Retfærds temanummer om intersektionalitet, se "Intersektionella analyser. Att begreppsliggöra ojämlikheter i och genom rätten", Retfærd nr. 3 (2012)."

Andra forskare som ingår i projektet

Handledare: Professor Per Ole Träskman och JD Ulrika Andersson.

Publikationer i urval

Wegerstad, Linnéa (2015) Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Avhandling. Lund: Lunds universitet. Publikationen i fulltext

Wegerstad, Linnéa (2012) "Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans". Juridisk Publikation, nr. 2 s. 239-261.

Wegerstad, Linnéa (2012) "Om erotik, makt och sexualbrottens sexualitet". I: På vei: Kjønn og rett i norden. Red: Eva-Maria Svensson, Ulrika Andersson, Hege Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen. Makadam förlag, 2012. Mer information om publikationen