Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Tina Mattsson

Tina Mattsson, tina

Titel: Fil dr socialt arbete

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Socialhögskolan

E-post: tina.mattsson@soch.lu.se

Presentation

Jag forskar om maktrelationer i det sociala arbetes praktik. I förhållande till forskning om våld i nära relationer är jag särskilt intresserad av hur socialarbetare erhåller, förhåller sig till och använder kunskap om våld och övergrepp i nära relationer.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel

Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet med våld och övergrepp i nära relationer

Beskrivning av projektet

Projektets utgångspunkt är att förståelser av våld och övergrepp i nära relationer, och även interventioner riktade mot problematiken, är inspirerade och färgade av olika perspektiv och förståelser. De socialarbetare som är verksamma inom området befinner sig i ett spänningsfält mellan olika kunskaper, intressen, krav, resurser och behov. Projektet undersöker vad detta innebär i praktiken. Vad uppfattar socialarbetare som (relevant) kunskap och vilka perspektiv och kunskaper tar aktörerna avstånd från? Hur och varifrån erhålls den kunskap och de perspektiv som socialarbetare arbetar utifrån? Vilka arbetssätt och tolkningar möjliggör kunskapen? Vilket motstånd och vilka hinder möter den?

Tidsperiod

2012-2014

Finansiär

Brottsoffermyndigheten

Publikationer i urval

Mattsson, Tina (2011) Våldets komplexitet och gamla paradigm. Om utmaningar och svårigheter i arbetet med våld i nära relationer. Meddelanden från Socialhögskolan 2011:5. Lunds universitet. Publikationen i fulltext


Bangura Arvidsson, Maria & Mattsson, Tina (2008) Att mötas och bemötas – En utvärdering av Kriscentrum för kvinnor i Lund. Lunds kommun.