Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Ulla Beijer

Titel: MD/PhD, socionom, forskarassistent KI (50%), forskningsledare FoU i Sörmland (50%).

Lärosäte: Karolinska institutet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post: ulla.beijer@ki.se

Presentation

Vid Karolinska Institutet har Ulla Beijer tre pågående forskningsprojekt: om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem: kvinnor med bostad och hemlösa kvinnor; om hemlösa kvinnors och mäns sjuklighet och dödlighet; samt om unga brottsoffers sjuklighet, dödlighet och risken att hamna i egen kriminalitet.

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1
Projektet om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem håller på att avslutas. En artikel är publicerad (se Scheffel Birath, Beijer, DeMarinis, af Klitenberg 2013) och en är inskickad till tidskrift. En svensk rapport finns om barnen till kvinnorna (Scheffel Birath, Beijer, DeMarinis, af Klitenberg 2014) och en ytterligare rapport om barnen kommer att bli färdig vid KBH, KI, våren 2015. Resultatet av mäns våld mot missbrukande kvinnor visade att 91% hade upplevt våld, hemlösa kvinnor i högre grad än kvinnor med bostad. De flesta hade upplevt våld från f d partners. Kvinnor med bostad hade i högre grad än hemlösa upplevt våld från pappan eller manlig släkting. 46 % av kvinnorna nådde kriterierna för PTSD, vilket gäller fler hemlösa kvinnor än kvinnor med bostad.

Finansiär
Brottsoffermyndigheten

Projekt 2
Projektet om hemlösa kvinnors och mäns sjuklighet och dödlighet pågår och kommer att generera tre artiklar. Den första omfattar fysisk ohälsa (inskickas till tidskrift våren 2015). Artikeln handlar om könsskillnader när det gäller hemlösas fysiska ohälsa, jämförelse mellan befolkningen i övrigt, samt hemlösas ohälsa jämfört med en tidigare studie. Ett av syftena är att undersöka om hemlösa kvinnors och mäns ohälsa förvärrats under senare tid.

Finansiär
FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

Projekt 3
Det tredje projektet – uppföljning av unga brottsoffer – omfattar närmare 500 barn och ungdomar 12-20 år, ca 25 % flickor/tjejer, som under perioden 1999-2006 utsattes för någon form av brott i Stockholm och som därmed fick en inbjudan till Stödcentrum – ett samarbete mellan Stockholms socialtjänst och polismyndigheten. Uppföljningen gäller dels att på registernivå undersöka sjuklighet, dödlighet och risken för egen kriminalitet i gruppen och dels att intervjua 10 % av dem när det t.ex. gäller upplevelsen av att ha utsatts för brott som ung, hur upplevelsen påverkat dem, vilken hjälp de fick av samhället, dåvarande och nuvarande livssituation. 

Finansiär
Socialstyrelsen för igångsättning av registerdelen. Finansiär till hela studien söks för närvarande.

Andra forskare som ingår i projektet

Projekt 1
Professor Britt af Klinteberg, MD, leg. psykolog Christina Scheffel Birath och Professor Valerie DeMarinies.

Projekt 2
Professor Bo Burström och statistiker Daniel Bruse.

Projekt 3
Professor och kriminolog, Peter Lindström, Professor P-A Rydelius, MD, senior lector Seena Fazel och socionom Ann Hellströmer.

Publikationer i urval

Scheffel Birath C, Beijer U, DeMarinis V, Af Klinteberg B (2014). Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Rapport till Folkhälsomyndigheten, Sverige, Stockholm. Publikationen i fulltext

Scheffel Birath C, Beijer U, DeMarinis V, af Klinteberg B (2013). Women with substance abuse problems exposed to men’s violence – a public mental health challenge. Addiction Research & Therapy, 4,2. Publikationen i fulltext

Beijer U, Wolf A, Fazel S (2012). Prevalence of tuberculosis, hepatitis C virus, and HIV in homeless people: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis, 12,859-70. Publikationen i fulltext

Beijer Ulla (2012). Hemlöshet, kön och ohälsa. Article in Genusperspektiv i socialt arbete. Lis Bodil Karlsson och Katarina Piuva (Eds) Natur & Kultur, Stockholm.

Af Klinteberg B, Granskay J, Scheffel Birath C, Beijer U & Tsvetkova L (2012). Risk consumption of alcohol, violent behaviour and drug use as related to personality and perceived health in groups of female adolescents, young adults and adult patients: a study on Russian and Swedish groups. The Visby Programme projects and Networks Swedish institute. Swedish Institutet, Stockholm. 

Beijer, Ulla, Andréasson, Sven, Ågren, Gunnar & Fugelstad, Anna (2011) Mortality and causes of death among homeless women and men in Stockholm. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 39(1), 2011, s. 121-127. Mer information om publikationen

Beijer, Ulla & Andréasson, Sven (2010) Gender, hospitalization and mental disorders among homeless people compared with the general population in Stockholm. European Journal of Public Health, vol. 20, 2010, s. 511-516. Mer information om publikationen

Beijer, Ulla & Andréasson, Sven (2009) Physical diseases among homeless people: Gender Differences and comparisons with the general populations. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 37(1), 2009, s. 93-100. Mer information om publikationen

Beijer, Ulla (2009) Homelessness and Health: Analysis of Mortality and Morbidity from a Gender Perspective. Stockholm: Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Mer information om publikationen

Beijer, Ulla (2004) ”Stockholms hemlösa kvinnors hälsa 1960-2001” i Socialmedicinsk tidskrift, 2004 81:e årg. häfte 1, s. 34-42.