Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Lotta Nybergh

Titel: Doktorand i folkhälsovetenskap

Lärosäte: Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Institution: Enheten för Socialmedicin

E-post: lotta.nybergh@socmed.gu.se

Presentation

Sedan hösten 2009 skriver Lotta Nybergh på en doktorsavhandling vid enheten för socialmedicin och ämnet är våld i nära relationer bland vuxna i Sverige. Hon ser bland annat på förekomsten av våld, motiv och riskfaktorer för våld bland män och kvinnor mellan 18-65 år i Sverige, samt undersöker aspekter av validitet och reliabilitet hos Världshälsoorganisationens (WHO) frågeformulär om våld i en nära relation. Efter dessa kvantitativa studier skall Lotta Nybergh även intervjua våldsutsatta män och kvinnor för att fråga mera om erfarenheterna av att bli utsatt för våld av sin partner. Informanterna kommer att ombes fylla i WHO:s frågeformulär före intervjun, och intervjun ämnar nå en djupare förståelse om den kontext som våldet tar sig i uttryck. I vilka situationer skedde våldet, hur upplever de våldet, vilka känslor väcker det? I arbetet inspireras Nybergh av frågan om hur kön skapas i dessa sammanhang; på vilka sätt konstituerar kön våld?