Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Viveka Enander

Titel: Fil. dr i socialt arbete

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

Annan hemvist: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

E-post: viveka.enander@vgregion.se

Presentation

Viveka Enander är forskningsansvarig vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och fil. dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Enanders forskningsområden rör mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Mer specifika forskningsintressen rör misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser och kvinnojoursrörelsen som pådrivare av social förändring.

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1:
Att påverka eller bli påverkad: En studie om en organisation i rörelse(n).

Beskrivning av projektet:

Projektet syftar till att analysera och kritiskt granska Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund och dess utveckling sedan starten 1996. Organisationen har politiska ambitioner att synliggöra och förbättra stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn. En fråga är i vilken grad man driver frågan eller om man drivs av andra politiska krafter och strömningar i samhällsdebatten. En annan fråga är hur man förhåller sig till de propåer och förslag som kommer från regering och riksdag.

I projektet används etnografisk metod och intervjuer med nyckelpersoner. Vidare används arkivmaterial och offentliga dokument och skrifter. Projektet löper under 2012 och avrapporteras i bokform 2013.

Projekt 2:
Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av och önskemål om bemötande inom hälso- och sjukvården.

Beskrivning av projektet:

Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om en mycket utsatt grupp kvinnors möte med hälso - och sjukvården och därigenom kunna förbättra hjälpen till kvinnorna. Studien är en kvalitativ intervjustudie med 29 kvinnor som alla har utsatts för våld från partner eller före detta partner och som alla hade varit i kontakt med hälso- och sjukvård. Fokus i undersökningen är kvinnornas upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården och deras reflektioner kring bemötandet.

Projekt 3:
Development of a Swedish questionnaire on intimate partner violence and health effects, identifying different types of violence and gender differences in perpetration, severity and motives.

Beskrivning av projektet:
Främst en metodstudie där ett frågeformulär tagits fram som belyser mäns och kvinnors utsatthet för våld samt våldsanvändning inom en nära relation. Instrumentet har först validerats, följt av en prevalensstudie, och slutligen ska en kvalitativ intervjustudie med män som definierar sig som våldsutsatta genomföras. Disputation under 2014.

Projekt 4:
Identifiering, bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, män, barn och ungdomar - en kartläggningsstudie inom den öppna hälso- och sjukvården i Västra Götaland. 

Beskrivning av projektet:
Denna studie ska undersöka hur man på samtliga MVC, BVC och ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen arbetar med frågan om våld mellan makar/partners, våld mot barn och ungdomar. Sexuell exploatering ska även undersökas på ungdomsmottagningarna. Undersökningen görs med hjälp av webbenkät och beräknas kunna presentera resultat i rapportform under 2013. Syftet med studien är att ge ett underlag för diskussioner om bästa omhändertagande praktik, förändrat bemötande och behov av utbildningsinsatser.

Andra forskare som ingår i projektet

Medarbetare projekt 1
Carin Holmberg, fil.dr i sociologi, Ersta och Sköndal Högskola.
Anne-Li Lindgren, docent Tema Barn, Linköpings universitet.

Medarbetare projekt 2
Eva Wendt, barnmorska och post doc forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

Medarbetare projekt 3
Gunilla Krantz, professor i Folkhälsovetenskap, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet samt verksam vid VKV.
Lotta Nybergh, doktorand, enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet, samt VKV.
Charles Taft, docent i psykologi, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Medarbetare projekt 4
Gunilla Krantz, professor i Folkhälsovetenskap, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, samt verksam vid VKV.
Eva Wendt, barnmorska och post doc forskare vid VKV.

Publikationer i urval

Enander, Viveka (2010) "'A fool to keep staying': Battered women labelling themselves 'stupid' as an expression of gendered shame" i Violence Against Women, vol. 16(1), 2010, s. 5-31. 

Enander, Viveka (2010) "Jekyll or Hyde, or: Who is this guy? - Battered women’s interpretations of their abusive partners as a mirror of opposite discourses" i Women’s Studies International Forum, Nr. 33, 2010, s. 81-90. 

Enander, Viveka (2008) Women leaving violent men: Crossroads of emotion, cognition and action. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Enander, Viveka & Holmberg, Carin (2008) "Why does she leave? The leaving process(es) of battered women" i Health Care for Women International, vol. 29(3), 2008, s. 200-226. Mer information om publikationen

Enander, Viveka & Holmberg, Carin (2007). "Reflexioner kring motståndets dubbelhet, offrets existens och uppbrottets politiska implikationer" i Alakoski, Susanna (red.) Lyckliga slut: sjutton berättelser om vardagsvåldet. Stockholm: Ordfront, s. 62-82. 

Holmberg, Carin & Enander, Viveka (2004) Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Ystad: Kabusa böcker.