Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Linnéa Bruno

Linnéa Bruno, Linnea Bruno

Titel: Fil. dr i sociologi

Lärosäte: Mälardalens högskola

E-post: linnea.bruno@mdh.se

Presentation

Linnéa Bruno disputerade i februari 2016 med avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen. Bruno intresserar sig för statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget?

Avhandlingen handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. I fyra delstudier undersöks empiriskt professionella diskurser och praktik gällande fäders våld mot barn och mödrar. Studien fokuserar särskilt på ofridstiden efter separation och bidrar till ett sociologiskt svar på varför ofriden så ofta består, också när de våldsutsatta gjort vad de kunnat för att komma ur den. I fokus är inte de professionellas intentioner, utan de mönster av effekter som följer av praktiken.

Resultaten föreslår att skilda sätt att tolka och hantera våld vid föräldrars separation i fall med uppgifter om våld varierar med förövarens sociala position. Denna diskursiva praktik reproducerar ojämlikhet i flera dimensioner, samtidigt som den administrerar snarare än motverkar våld. Studien identifierar och diskuterar två centrala sociala processer som upprätthåller ofriden och underminerar implementering av barns rättigheter i denna kontext: familialisering och selektiv repression.

Bruno är verksam som forskare och lärare i socialt arbete och genusvetenskap.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt 1
Modell för samverkansteam

Beskrivning av projektet
Under perioden 2014–2017 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett regeringsuppdrag att utarbeta en modell för samverkansteam. Uppdraget innebär att bedriva en försöksverksamhet med tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn i samband med att föräldrarna separerar och de konflikter som då kan uppstå. Målet är att erbjuda föräldrar och barn ett samordnat stöd i ett tidigt skede i syfte att stoppa eskalerande konflikter och undvika ”onödiga” domstolsprocesser. En viktig del i uppdraget är att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information. Mälardalens högskola har fått i uppdrag att medverka i utvärderingen av Samverkansteam. 

Övriga medverkande i projektet
Projektledare för utvärderingen är professor Maria Eriksson, och utöver Linnea Bruno ingår även FD Clara Iversen i utvärderingsteamet.

Tidsperiod
2014–2017

Publikationer i urval

Bruno, L. (2017). Financial oppression and post-separation child positions in Sweden. European Journal of Social Work 20(1): 1-11.

Bruno, L. (2016). Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerande familjen. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Publikation i fulltext

Bruno, L. (2015). Contact and Evaluations of Violence: An Intersectional Analysis of Swedish Court Orders. International Journal of Law, Policy and the Family 29(2): 167-182. Mer information om publikationen

Bruno, L. (2015). Familj i välfärdsstaten. I Hedenus, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (red.) Feministiskt tänkande och sociologi: Teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur: 169-185. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Näsman, E. & Bruno, L. (2015). Förskolan och skolan som arena. I Eriksson, M., Källström Cater, Å., & Näsman, E. (red.) Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups: 167-182. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. (2013). Domestic Violence, Family Law and School: Children's Rights to Participation, Protection and Provision. Palgrave Macmillan. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & society, 27(2): 81-91. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2012). Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter: Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld. Sociologisk forskning, 49(3): 189-210. Mer information om publikationen

Bruno, L. (2012). Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark: Erfarenheter från Uppsala län. Publikationen i fulltext

Bruno, L. (2011). Skolan, familjerätten och barnen. Utbildning och Demokrati, 20(2): 73-92. Publikationen i fulltext