Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet och utövar tillsyn över kommunernas socialtjänst.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsgruppen i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn har tagit fram handläggningsrutiner för personal inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård. I rutinen berörs också ärenden om könsstympning och hedersrelaterat våld. En vägledning har även tagits fram för exempelvis personal inom skolan, "Vad gör jag?" 

2010 bildades en Länsgrupp mot våld i nära relationer med målgrupp flickor/kvinnor och pojkar/män som utsätts för:

  • misshandel i nära relationer
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • människohandel för sexuella ändamål
  • prostitution
  • samt pojkar och flickor som bevittnar våld i nära relationer.

Länsgruppen är en myndighetssamverkan tillsammans med kvinnojoursverksamhet.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Publikationer i urval

Socialtjänstens arbete med hedersvåld. Resultat från en intervju-undersökning. Rapport 2018-01

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på området via rapporten "Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014", 2015:05. Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för jämställdhetsintegrering – Hem för vård eller boende

Det här metodstödet för jämställdhetsintegrering är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet. Två av dessa var för ensamkommande ungdomar. Det tredje hade målgruppen flickor.

Syftet är att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Genom att främja jämställdhet bland unga vill vi bidra till våldsförebyggande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län – Strategi 2015–2016

Länsstyrelsen Dalarna har i samverkan med länets regionala företrädare inom socialtjänst, Högskolan, Polisen, Åklagarkammaren, Kriminalvården, landstinget, Migrationsverket, Region Dalarna samt kvinnojourer, Rädda Barnen och brottsofferjouren reviderat länets strategi mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011-2014. Rapport 2015:05

År 2010 enades alla socialnämnder i Dalarnas län om en regional handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer i Dalarna. Den här rapporten följer bland annat upp det arbetet. Sammanställningen ger ingen helhetsbild, utan enbart en inblick i hur läget är i länet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Medel mot våld – Så gjorde vi i Dalarna 2002–2012

Under åren 2002 till 2012 har drygt 26 miljoner kronor fördelats i Dalarna. Kartläggningen visar vad pengarna har använts till.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län – Strategi 2011–2014

Syftet med strategin är att den ska synliggöra hur arbetet ska bedrivas i länet för att motverka våld i nära relationer mot kvinnor, män och barn, människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Medel mot våld – Så gjorde vi i Dalarna 2007–2012 (projektbeskrivningar)

Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld i Dalarna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län. Handlingsplan 2017–2020

Länsstyrelsen i Dalarnas handlingsplan mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution för perioden 2017–2020. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)