Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen tog vid årsskiftet 2010 över tillsynsansvaret över kommunernas socialtjänst.

Utvecklingsmedel
Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till kommunens arbete med att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt till lokal samverkan. Länsstyrelsen arbetar också med att stärka den regionala samverkan för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Hedersvåld
Länsstyrelserna har sedan år 2004 i uppdrag att stimulera framväxten av förebyggande insatser för personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen förmedlar projektmedel som kan användas för att utveckla metoder och för bildande av nätverk samt till satsningar gällande utbildning och attitydpåverkande arbete. Länsstyrelsen i Gotlands län har för 2010 erhållit 70 000 kronor att fördela till projekt i länet. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/gotland

Publikationer i urval

Jämställdhet i alla län – förstudie om en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen

Jämställdhet i alla län är en förstudie om en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen. Rapporten är en redovisning av regeringsuppdraget. 

Syftet med denna rapport är tvådelat. Dels syftar rapporten till att ge en bild av hur länsstyrelserna arbetar för att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslagi länen, vilket redovisas i kapitel två. Dels syftar rapporten också till att identifiera nyckelaktörer för jämställdhetsintegrering i länen, vilket utgör kapitel tre. Rapporten baseras på en enkät besvarad av 20 av de 21 särskilt sakkunniga i jämställdhet vid länsstyrelserna, samt intervjuer med fyra experter inom jämställdhetsintegrering.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Medel mot våld – om statsbidrag för kvinnofrid på Gotland

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen uppnås på Gotland, vilket bland annat innebär att fördela utvecklingsmedel, att följa upp och bidra till kunskapsutveckling. Länsstyrelsen har nu utvärderat hur statsbidragen har använts på Gotland och vilka effekter de fått.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

When love strikes

Folder till personer som utsatts för våld i nära relation, med information om vart man som utsatt kan vända sig för hjälp. In English.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

När kärleken slår – thailändska

Folder till personer som utsatts för våld i nära relation, med information om vart man som utsatt kan vända sig för hjälp. På thailändska.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

När kärleken slår – på arabiska

Folder till personer som utsatts för våld i nära relation, med information om vart man som utsatt kan vända sig för hjälp. På arabiska.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

När kärleken slår

Folder till personer som utsatts för våld i nära relation, med information om vart man som utsatt kan vända sig för hjälp.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rapport om att motverka människohandel och prostitution: "Om vi vet mer kan vi ställa rätt typ av frågor". Rapport nr 2009:20

Studie av gotländska aktörers erfarenheter och kunskap om hur man kan motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution på Gotland.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handlingsplan mot människohandel

Skriftlig konsultation rörande förslag till en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn (Dnr 2005-3694/ JÄM).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

På heder och samvete. Kartläggning om mäns våld mot kvinnor på Gotland

Kartläggning av mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen på Gotland, liksom övriga länsstyrelser i landet har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Värdegrunden JÄMT. Kön, makt och genus: En metodhandbok för pedagoger

En bok som tar upp frågor om kön, makt och genus.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)