Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Gotland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen tog vid årsskiftet 2010 över tillsynsansvaret över kommunernas socialtjänst.

Arbetet på Gotland
Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar med målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra utifrån den jämställdhetsstrategi som togs fram 2017. En handlingsplan till strategin är framtagen under våren 2018.

Strategin och handlingsplanen utgår från den nationella strategin och pekar ut fem viktiga vägval för länet:

• ett förstärkt våldsförebyggande arbete
• kompetensstöd till relevanta aktörer
• stärkt samverkan
• ett förbättrat kunskapsläge
• förutsättningar för ett öppet samtal. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/gotland

Publikationer i urval

Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland – ett kunskapsunderlag. Rapport nr 2018:12

Kunskapsunderlaget syftar till att ge en bred bild av folkhälsan på Gotland och på så sätt vara ett stöd för länsstyrelsens prioriteringar i integreringsarbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018–2023

Strategin är framtagen med inspel från många olika regionala aktörer och pekar ut riktningen för allt Länsstyrelsen Gotlands arbete med jämställdhet under de kommande åren. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rapport om att motverka människohandel och prostitution: "Om vi vet mer kan vi ställa rätt typ av frågor". Rapport nr 2009:20

Studie av gotländska aktörers erfarenheter och kunskap om hur man kan motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution på Gotland.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)