Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Resursteam
Länsstyrelsen i Gävleborg samordnar länets insatser, arrangerar tvärsektoriella utbildningar samt lämnar bidrag till förebyggande projekt i syfte att motverka hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen har även ansvarat för att bygga upp ett Resursteam med specialkompetens inom området vars uppgift är att ge råd, stöd och informera i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell tillsyn
Under hösten 2008 genomförde alla länsstyrelser på uppdrag av regeringen en nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld. I tillsynen ingick Gävle, Bollnäs och Ockelbo kommuner.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Publikationer i urval

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består avintervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län – En bild av läget 2015

Denna kartläggning av arbetet med våld i nära relationer i Gävleborg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs län. Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan vara användbart vid det framtida utvecklingsarbetet i länet. Kartläggningen bygger på intervjuer med nyckelpersoner från socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, ideella verksamheter samt andra aktörer verksamma inom det aktuella området. Handlingsplaner, rutiner och andra styrdokument inom området samt statistik kring ärendeflöden och anmälda brott har också utgjort ett underlag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ingen annan kan leva mitt liv. En kartläggning i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn om ungdomars livsutrymmen och begränsningar i deras vardag och under skoltiden

Resultatet av kartläggningen visar att det finns ungdomar i Gävleborgs län som lever under kontroll, begränsningar, kränkningar, hot och våld, som för en del ungdomar kan relateras till hedersvåld och förtryck. Resultatet av undersökningen visar att det finns behov av fortsatt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och kompetenshöjande åtgärder för yrkesverksamma inom de olika instanser som kommer i kontakt med de utsatta.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förekomsten av våld i nära relationer. Resultat av kartläggning 2008. Rapport 2008:16

Denna kartläggning bekräftar förekomsten av våld i nära relationer i Gävleborgs län. Kartläggningen visar att de tillfrågade har kommit i kontakt med alla områden som angivits som våld i nära relationer; hedersrelaterat våld, tvångsgifte, könsstympning, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, våld och sexuella övergrepp mot barn, trafficking och våld i samkönade relationer.