Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet. 

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2011 och 2012 genomförde länsstyrelsen i Halland en kartläggning över arbetet med våld i nära relationer i länet. Syftet med kartläggningen är att sprida information och inventera vilka områden som kan utvecklas när det gäller våld i nära relationer. I kartläggningen görs också en översikt över behovet av kompetensutveckling och förslag ges om möjliga samverkansområden.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/halland

Publikationer i urval

Våld i nära relationer – en regional handbok

Syftet med handboken är att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp oavsett i vilken del av Hallands län de bor. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar, men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i nära relationer – en ögonblicksbild. Oktober 2011 – maj 2012

Kartläggning av arbetet med våld i nära relationer i Halland. Målet med kartläggningen är att sprida information och inventera utvecklingsområden som avser arbetet med våld i nära relationer i länet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot djur och våld i nära relationer

Informationsskrift om våld mot djur och våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)