Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Strategi för jämställdhetsintegrering
Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering i länet. Länsstyrelsen ska verka för att de nationella målen för jämställdhet beaktas i länet och stötta länets kommuner, landsting och andra aktörer i deras arbete för jämställdhet. Syftet med strategin är att ange riktningen för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet och att ge inspel till alla som vill påbörja ett sådant arbete. Ett fåtal aktiviteter anges under varje delmål, dessa visar exempel på arbete som ska påbörjas i länet men utgör inte en komplett handlingsplan för allt arbete som kommer att ske. Strategin presenteras nedan under avsnittet Publikationer. 

Fokusgruppen Våld i nära relationer
Fokusgruppen Våld i nära relationer är en samverkansgrupp som arbetar mot våld i nära relationer i Jönköpings län. I gruppen finns representanter från ett stort antal myndigheter och organisationer i länet. Fokusgruppen leds och sammankallas av Länsstyrelsen och är direkt underställd Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Jämställdhetsrådet har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i arbetet med att förverkliga de nationella politiska jämställdhetsmålen i Jönköpings län. Rådet leds av landshövding Minoo Akhtarzand.

2014 presenterade Fokusgruppen en samverkansplan för länets arbete mot våld i nära relationer. Planen presenteras nedan under avsnittet Publikationer. 

Fokusgruppen Prostitution och människohandel
Fokusgruppen Prostitution och människohandel är ytterligare en samverkansgrupp underställd Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Fokusgruppen leds och sammankallas av Länsstyrelsen och i gruppen ingår ett antal berörda myndigheter i länet.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och att stödja samordningen av de insatser som görs. Uppdraget omfattar också att ge stöd till insatser som motverkar att unga blir gifta mot sin vilja. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att säkerställa grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) samt FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Länsstyrelsen i Jönköpings län fördelar varje år utvecklingsmedel för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/Jonkoping

Publikationer i urval

Jag vill inte tystas längre. Att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning. Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Osynlig synlig verklighet – Prostitution i Jönköpings län

Denna studie är initierad av Fokusgruppen prostitution och människohandel, som är en samverkansgrupp kopplad till Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Studiens syfte är att förbättra kunskapen om prostitution och sex mot ersättning hos länets berörda myndigheter och verksamheter och på så sätt öka möjligheten att identifiera och stödja personer som är i behov av hjälp. Resultatet är även tänkt att utgöra en kunskapsbas för fortsatt arbete i länet.

Kartläggningen som är gjord i Jönköpings län och visar att där dagligen sker minst sex–sju sexköp. 38 män och pojkar samt 107 kvinnor och flickor uppgav i rapporten att de sålt sex i Jönköping län 2014. Utifrån kartläggningen görs bedömningen att det sker runt 200 sexköp i månaden bara i Jönköpings län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning våld i nära relationer. Jönköpings län

Länsstyrelsen har, i samverkan med övriga myndigheter och organisationer i Fokusgruppen våld i nära relationer, genomfört en kartläggning av arbetet mot våld i nära relationer i Jönköpings län. Kartläggningen är en del av den samverkansplan mot våld i nära relationer som utarbetades 2014.

Resultatet av kartläggningen visar bland annat behov av

  • fortsatt vägledning och stöd gällande hur och när verksamheter bör fråga om våld.  
  • kompetensutveckling som dels vänder sig till olika målgrupper, men också på olika nivåer.  
  • processtöd i arbetet med att leva upp till krav i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.  
  • ökad samverkan.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län. Samverkansplan 2014–2018

Inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har ett stort antal aktörer tagit fram ett gemensamt underlag för samverkan mot våld i nära relationer. Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och förebygga våldet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett Jönköpings län fritt från våld i nära relationer

Broschyren är en sammanfattning av samverkansplanen "Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län".

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jönköpings län för alla – På väg mot jämställdhet

Strategin utgår från fem fokusområden, som i stort följer de nationella målen för jämställdhet. Under varje fokusområde finns statistik för länet och delmål för strategiperioden. Strategin innehåller planerade aktiviteter men kan också vara ett stöd för organisationer som själva vill påbörja ett jämställdhetsarbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljningsplan – Samverkan mot våld i nära relationer 2014–2018

Inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har ett stort antal aktörer i länet tagit fram ett gemensamt underlag för samverkan mot våld i nära relationer i syfte att utveckla länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och förebygga våldet. Detta dokument är en uppföljningsplan till den samverkansplanen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga se – Våga agera. Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Meddelande nr 2009:41

Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Våld och förtryck i hederns namn. Handbok för skolan och socialtjänsten i arbetet mot hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram den här handboken för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld. Den vänder sig framför allt till de samhällsorganisationer som i sin verksamhet möter unga kvinnor som är utsatta för våld i hederns namn.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)