Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Kalmar behandlar varje år drygt 400 fall avseende misshandel mot kvinnor i länet. Länsstyrelsen samverkar med myndigheter och andra organisationer för att detta våld ska uppmärksammas och att de utsatta kvinnorna och deras barn ska få ett så bra stöd som möjligt av samhället. 

Regionalt nätverk för samverkan
Länsstyrelsen i Kalmar län ingår i ett regionalt nätverk som träffas 1-2 gånger per år. 

Länsstyrelsen i Kalmar delfinansierar två kvinnofridsprojekt i länet. Spirea - centrum mot våld i nära relationer arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn och erbjuder stöd, rådgivning och skyddat boende för kvinnor. Spireas verksamhet inbegriper även hedersrelaterat våld- och förtryck. Alternativ till våld (ATV) i södra Kalmar län erbjuder hjälp och stöd både till våldsutsatta personer och till förövare av våld i nära relationer. Både Spirea och ATV får löpande finansiering av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kartläggning av hedersrelaterat våld
Under 2003 och 2004 genomförde Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län en gemensam kartläggning av behovet för insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/kalmar

Publikationer i urval

Rätten till kvinnofrid. Kartläggning av verksamheten inom länets socialtjänster. Rapport 2001:29

Denna rapport är en del av länsstyrelsens uppdrag som regional tillsynsmyndighet för socialtjänsten i Kalmar län. Länsstyrelsen har granskat socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn, baserat på en enkät som länets kommuner har besvarat. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)