Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. År 2009 fick Länsstyrelserna även i uppdrag att stärka arbetet och den regionala samverkan i syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnofrid Kronoberg
Kvinnofrid Kronoberg är det regionala samverkansorganet mot våld mot kvinnor, vilket är ett resultat av regeringens proposition Kvinnofrid, som presenterades 1998. Här finns konkreta åtgärder att vidta för att förhindra och verka för att det kvinnorelaterade våldet minskar och upphör.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Publikationer i urval

Förebyggande och praktiskt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Kronobergs län

Skriften är framtagen av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Syftet är att samla relevant information om hur olika aktörer i länet ska arbeta mot könsstympning av flickor samt bidra till en ökad förståelse för olika myndigheters uppdrag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har med hjälp av Institutet för regional och lokal demokrati kartlagt förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och könsstympning i Kronobergs län. Kartläggningen visar att problematiken finns i alla länets kommuner men att det finns en osäkerhet kring att arbeta med frågorna och att det i stort saknas former för uppföljning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av erfarenheter kring människohandel för sexuella ändamål i Kronobergs län – Om det förekom människohandel i vårt län så borde man väl veta om det ... eller? Rapportnr 2010:08

Som ett led i regeringsuppdraget att stärka den regionala samverkan och det förebyggande arbetet mot människohandeln för sexuella ändamål på lokal nivå, har Kronobergs länsstyrelse genomfört en kartläggning mellan oktober 2009 och april 2010. Syftet har varit att kartlägga den kunskap, erfarenhet, beredskap och samverkan som finns av människohandel för sexuella ändamål i Kronobergs län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Syftet med denna utvärdering är att studera vilka effekter insatta resurser från Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått i relation till regeringens övergripande målsättning med satsningen på stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i hemmet. Länsstyrelsen i Kronbergs län är uppdragsgivare och FoU Välfärd i Södra Småland har genomfört utvärderingen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)