Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndighetssamverkan för kvinnofrid
Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan regeringens proposition Kvinnofrid lades fram 1998 haft i uppdrag att verka för regional samverkan när det gäller mäns våld mot kvinnor. Sedan 2000 finns det en myndighetssamverkansgrupp för kvinnofrid i länet, där representanter från Länsstyrelsen, Socialtjänsten, Norrbottens läns landsting, Kriminalvården, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket och Kommunförbundet Norrbotten ingår.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Publikationer i urval

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2016 – En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att våga se och kunna stå kvar – En kartläggning om ungdomars livsutrymme i Norrbotten och Västerbotten

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har genomfört en kartläggning rörande ungdomars livsutrymme. Den visar att det finns barn och ungdomar som lever med begränsningar och att likheterna mellan länen är stora. Kartläggningen Att våga se och kunna stå kvar genomfördes i syfte att få en tydligare bild av om det finns barn och ungdomar i Norrbotten och Västerbotten som lever under begränsningar som påverkar deras skolgång, fritid och liv

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetssamverkan i Norrbottens län

Sedan år 2000 finns det en myndighetssamverkansgrupp för kvinnofrid i Norrbottens län där representanter från Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialtjänsten, Åklagarmyndigheten, Kommunförbundet Norrbotten och Migrationsverket ingår. Året var en viktig startpunkt för en medveten myndighetssatsning i länet för att bland annat minska våldet mot kvinnor, ge ett bättre bemötande till dem som är eller har varit utsatta för våld och uppmärksamma de barn som växer upp med våld i sin familj. Sedan startskottet har 11 år passerat och därmed är det hög tid att se över och uppdatera samverkansplanen för den regionala myndighetssamverkan. Samverkansplanen är antagen av respektive myndighetschefer 2011-12-12.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Killar män och maskulinitet. Dokumentation från seminarium 3 november 2010.

Killar och män står för majoriteten av våldet i vårt samhälle. De utövar våld mot varandra, blir offer för våld från varandra och utsätter även tjejer och kvinnor för våld. Våldet är både ett samhälls- och individproblem. Vilken koppling finns mellan maskulinitet, normer och våld? Hur är det att vara kille i en hederskontext? Hur kan vi förändra normerna? Vad ligger bakom vilka normer som styr män i allmänhet och killar i hederskultur i synnerhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor: Jackson Katz

Sammanfattning av forskaren och föreläsaren Jackson Katz seminarium för chefer och ledare i Norrbotten, på Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samarbetscentrum mot våld. En utredning om förutsättningar för att bilda ett centrum mot våld i Norrbottens län. Länsstyrelsens rapportserie nr 15/2009

Länsstyrelsen i Norrbotten har sedan kvinnofridspropositionen antogs i uppdrag att verka för regional samverkan när det gäller mäns våld mot kvinnor. En länsgrupp för kvinnofridsfrågor har funnits sedan år 2000.

Detta är en utredning om förutsättningar för att starta ett samarbetscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn samt våldsutövande män. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

JämLYS – En jämställdhetsanalys av Övre Norrland 2008

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har i detta kunskapsunderlag gjort en analys av jämställdhetsläget så som det ser ut i regionen idag. Analysen har tagits fram med hjälp av intervjuer med företrädare för näringslivet och beslutsfattare i regionen. Till hjälp för ytterligare förtydligande har offentlig statistik använts. Syftet med analysen att belysa det könsliga landskapet i Västerbotten och Norrbotten för att skapa en diskussion kring tillståndet i regionen och hur den ska bli jämställd och hållbar. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)