Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Regional samverkan
Den regionala samverkansgruppen mot våld i nära relationer har arbetat med att ta fram en regional överenskommelse om samverkan mellan medverkande parter; Kriminalvården Region Syd, Polismyndigheten i Skåne, Region Skåne, Åklagarkamrarna i Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Länsstyrelsen i Skåne län.

Förstärkt tillsyn
Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag att förstärka tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I Skåne har tillsyn genomförts i Båstad, Hässleholm, Hörby, Lomma, Malmö Husie, Malmö Hyllie, Malmö Västra Innerstaden och Vellinge.

Länsstyrelsen i Skåne län utvecklar och stödjer strategiskt viktiga projekt i Skåne. Sådana projekt är till exempel en resursgrupp för skolkuratorer i Skåne gällande hedersfrågor, en utbildning vid Malmö högskola – ”Kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer" samt publicering av rapporten ”Hedersrelaterat våld och förtryck – ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården”.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/skane

Publikationer i urval

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av en nationell kartläggning

Här rapporteras resultatet av en nationell kartläggning av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer som länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län genomfört. Syftet har varit att ta fram ett uppdaterat underlag för beslutsfattare och aktörer kring den fortsatta utvecklingen av skyddat boende för målgruppen. Målet är att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska få det stöd och skydd som de behöver oavsett i vilken kommun i Sverige de bor samt att skyddet ska vara av god kvalitet.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck: ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården 

Handboken innehåller fakta, handfasta råd och inblickar i olika verksamheters arbete med hedersrelaterat våld. Tanken med boken är att ge en överblick över hur arbetet och diskussionen ser ut inom fältet i dagsläget. Den ska också kunna ge konkreta stöd och råd i en akut situation genom checklistor från olika verksamheter. Boken vänder sig först och främst till personal inom hälso- och sjukvården, inklusive elevhälsan, men kan också användas som ett kunskapsunderlag till andra yrkeskategorier när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Behovet av skyddat boende i Skåne län: socialtjänstens bedömning av behovet hos ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld

I juni 2004 beslutade Sveriges regering att ge Länsstyrelsen i Skåne län i uppdrag att motverka så kallat hedersrelaterat våld mot ungdomar. Hedersrelaterat våld är en form av mäns våld mot kvinnor och flickor som utövas av närstående med ett tydligt uttalat hedersrelaterat syfte som har ett kollektivt stöd. Som en del i myndighetens arbete ingår att utveckla skyddat boende för målgruppen. För den fortsatta utvecklingen av skyddat boende i länet behövdes en uppdatering av behovet. Därför genomfördes en enkätundersökning med syfte att inventera behovet utifrån socialtjänstens perspektiv.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor. Årsrapport 2004

Länsstyrelsen i Skånes årsrapport 2004 om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skolornas arbete mot hedersrelaterat våld– – En granskning av högstadie- och gymnasieskolor i Skåne län. Rapport 2005:10

Den här studien är en första inventering av hur problematiken med hedersrelaterat våld se ut bland högstadie - och gymnasieskolor i Skåne län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor. Årsrapport 2004

Årsrapport med redovisning av länsstyrelsens insatser och tillsynsarbete i arbetet med våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning. Rapport 2004:24

RFSL Rådgivningen Skåne har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län kartlagt och uppmärksammat situationen för ungdomar i Skåne (13–25 år) som riskerar hedersrelaterat hot och våld på grund av sexuell läggning. Rapporten bygger dels på enkätsvar från polismyndigheten, grundskolor och gymnasieskolor, socialförvaltningar och ungdomsmottagningar, dels på berättelser från ungdomar.

Kartläggningen visar att hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning inte är signifikant för en kultur, etnicitet eller religion och att variationen av ungdomar är stor. För att komma tillrätta med situationen behövs inte bara kunskap och utbildning till yrkesverksamma utan en även rad insatser på olika nivåer i samhället.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell rapport om skyddat boende m m

Regeringen gav i juni 2003 länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län i uppdrag att, i samarbete med Socialstyrelsen, kommuner och andra berörda myndigheter, utveckla ett skyddat boende m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i de övriga länen fick i uppdrag att kartlägga och analysera behovet av insatser för utsatta flickor och unga kvinnor i respektive län. I denna rapport redovisar samtliga länsstyrelser på vilket sätt de har utfört uppdraget och vilka resultat som har uppnåtts. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning: skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer

Regeringen har uppmärksammat behovet av skyddat boende för utsatta flickor som lever under hot och våld i patriarkala familjer. Under år 2002 fick länsstyrelserna i storstadslänen två regeringsuppdrag i frågan. I det första uppdraget fick länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga behovet av skyddat boende, i det andra skulle länsstyrelserna i ett inledningsskede bistå kommunerna att samordna sina insatser avseende skyddat boende för dessa flickor. Denna rapport beskriver de insatser som gjorts inom ramen för det andra regeringsuppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning: våld mot kvinnor 1998-2002

Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor. Länsstyrelserna fick i uppdrag att inom ramen för sitt tillsynsansvar när det gäller socialtjänsten följa och uppmärksamma frågor om våld mot kvinnor samt verka för regionala samverkan i de frågorna. Denna rapport beskriver de insatser som gjorts inom ramen för uppdraget. Länsstyrelsens insatser har i huvudsak bestått av en årlig samverkan på myndighetsplan samt två regionala kartläggningar i frågan.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnofrid i vår tid? Skånska insatser och samverkan mot våldet mot kvinnor. Rapport 2001:29

Mot bakgrund av regeringens uppdrag till länsstyrelserna att verka för en ökad regional samverkan kring våldet mot kvinnor har Länsstyrelsen i Skåne låtit arbeta fram föreliggande lägesrapport. Rapporten bygger på en enkät som tillställdes statliga myndigheter, hälsosjukvård, kommunernas socialförvaltning samt brottsoffer- och kvinnojourer i Skåne hösten 2000. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor. Rapport 2000:8

Länsstyrelserna i landet fick i december 1997 Regeringens uppdrag att följa och uppmärksamma frågor som rör våld mot kvinnor och att belysa konsekvenserna av den förändrade lagstiftningen när det gäller stödet till dessa kvinnor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Uppföljning av tolv projekt och insatser mot hedersrelaterat våld som beviljats medel från Länsstyrelsen i Skåne län under 2003 och 2005. En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)