Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Regional samverkan
Den regionala samverkansgruppen mot våld i nära relationer har arbetat med att ta fram en regional överenskommelse om samverkan mellan medverkande parter; Kriminalvården Region Syd, Polismyndigheten i Skåne, Region Skåne, Åklagarkamrarna i Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Länsstyrelsen Skåne. 

Förstärkt tillsyn
Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag att förstärka tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I Skåne har tillsyn genomförts i Båstad, Hässleholm, Hörby, Lomma, Malmö Husie, Malmö Hyllie, Malmö Västra Innerstaden och Vellinge.

Länsstyrelsen Skåne utvecklar och stödjer strategiskt viktiga projekt i Skåne. Sådana projekt är till exempel en resursgrupp för skolkuratorer i Skåne gällande hedersfrågor, en utbildning vid Malmö högskola – ”Kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer" samt publicering av rapporten ”Hedersrelaterat våld och förtryck – ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården”.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/skane

Publikationer i urval

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Redovisning av Länsstyrelsernas arbete med uppdrag 35, regleringsbrev 2017

Redovisning av Länsstyrelsernas arbete med uppdrag 35, regleringsbrev 2017. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende

Länsstyrelserna har tagit fram en folder för att stödja kommunernas arbete med att följa upp kvaliteten i skyddade boenden. Den kan även användas för skyddade boenden som vill följa upp sin verksamhet.

Checklistan längst bak i foldern finns också som en separat pdf:
Checklista skyddat boende

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006–2014

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014. I följande rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)