Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Stockholm

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats – mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Människohandel med barn – genomlysning av polisärenden 2015-2016

Rapporten syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar om misstänkt människohandel leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare. 

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn. Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.

Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Reviderad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Operation kvinnofrid. Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020

För att motverka våld i nära relationer behövs insatser på olika nivåer i samhället och av olika myndigheter i samverkan. Operation Kvinnofrid är en unik myndighetsgemensam samverkansplattform i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att arbeta för att motverka våld i nära relationer. Strategin anger riktning för Stockholms län och pekar ut vilka prioriterade målområden som är viktiga för att motverka våld i nära relation och stöder val av åtgärder på regional och lokal nivå.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

I denna rapport beskriver Stiftelsen Äldrecentrum de resultat och synpunkter som framkommit efter en vidareutbildning 2014, om våld i nära relationer mot äldre, för 90 personer inom äldreomsorgen i Stockholms län. I rapporten ger Äldrecentrum också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.
Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att:

Mer än hälften av alla socialsekreterare har minst en gång det senaste halvåret haft svårigheter att hitta en lämplig plats i skyddat boende till en person med särskilda behov. Detta beror bland annat på att skyddade boenden ofta har svårt att tillgodose våldsutsatta personers specifika behov.

Lämplig placering i skyddat boende försvåras av att särskilda behov inte alltid identifieras och/eller att de ofta felbedöms.

Det finns stora utmaningar avseende möjligheterna för särskilt utsatta personer att få adekvat stöd och skydd under vistelsen i boendet, och det ärrelativt vanligt att utföraren behöver avbryta vistelsen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – Nationell kartläggning 2012–2015

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn 2012–2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn under åren 2012-2015. Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn och förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete, tungt hushållsarbete och brottslighet. Kartläggningen utmynnar i ett par rekommendationer som syftar till ökat skydd av barn och stärkt förmåga att identifiera, anmäla, utreda och åtala för människohandelsbrott. 

Kartläggningen är en uppföljning av Länsstyrelsens rapport från 2012: Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning som granskat misstänkt människohandel med barn mellan 2009–2011. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka
som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. 

Rapporten består av två delar. I del A får läsaren sammanfattande resultat, slutsatser, analys och förslag. Här ges även en samlad bedömning av prostitutionens omfattning och utveckling.

Del B beskriver utgångpunkten för omfattningskartläggningen. Vidare presenteras en kunskapssammanställning med förslag om framtida omfattningskartläggningar samt uppskattningar av omfattningen och kunskapsinhämtningar från olika aktörer på prostitutionsområdet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – länsstyrelsernas samordning av insatser

År 2011 fick länsstyrelserna över hela landet i uppdrag av regeringen att under perioden 2011–2014 ge stöd till samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka att kvinnor utsätts för mäns våld, att barn utsätts för eller bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

I den här nationellt övergripande slutrapporten redovisas länsstyrelsernas arbete med uppdraget. Rapporten har sammanställts av Länsstyrelsen i Stock- holms län i dialog med samtliga länsstyrelser och med andra myndigheter och samverkansparter.

Lägesredovisning – myndigheters och organisationers arbete mot våld i nära relationer i Stockholms län, hösten 2013

Lägesbeskrivningen har tagits fram i samverkan med parterna inom Operation Kvinnofrid. Den syftar till att belysa myndigheternas gemensamma utvecklingsområden och utmaningar i länet och den utgör grunden för en regional myndighetsgemensam strategi för arbetet mot våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnofridssamordnare – utredning av en nyckelfunktion

Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, initierades denna utredning i syfte att undersöka tre saker. För det första, huruvida funktionen kommunal kvinnofridssamordnare är ett stöd för samordningen. För det andra, funktionens betydelse för kommunernas möjlighet att erbjuda adekvat stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. För det tredje hur funktionens organisering påverkar dess effektivitet.

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006–2014

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014. I följande rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer – En kartläggning i Stockholms län 2012

Rapporten grundar sig på en kartläggning under 2012 av hur socialtjänsten i 20 kommuner i Stockholms län arbetar med kompetens, samverkan samt organisation, styrning och kvalitet för att kvinnor som utsatts för våld i nära relation, barn som bevittnat eller upplevt våld och våldsutövare ska få det stöd som de har behov av för att ändra sin situation. 

Alina och Josef -09 – attitydpåverkan mot hedersrelaterat förtryck och våld

Under 2009 genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län ett projekt som syftade till attitydförändring och kompetenshöjande kring temat hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet kallades "Alina och Josef -09" (en fortsättning av "Alina och Josef -08"). Pjäsen "Den fjärde månaden" visades för skolklasser och yrkesverksamma. I direkt anslutning till föreställningarna hölls en efterföljande dialog med ungdomarna. Yrkesverksamma och beslutsfattare erbjöds fortbildningsseminarier med föreläsningar. Detta är en slutrapport av projektet.

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

Kunskapen om våld mot äldre kvinnor är mycket begränsad. Som ett led i att åtgärda bristerna genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under våren och hösten 2011 en utbildning i tre steg för drygt 500 personer verksamma inom äldreomsorgen i länet. I denna rapport beskrivs de resultat och synpunkter som framkommit efter utbildningssatsningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Projekt Hedra – förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Projekt Hedra syftar till att öka kompetensen hos yrkesverksamma och frivilliga aktörer, främja och sätta igång en attitydförändringsprocess bland ungdomar samt att främja samverkan mellan olika aktörer kring det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Samordning för kvinnofrid – länsstyrelsernas stöd till insatser 2011–2012

Delrapporten utgör en samlad redovisning av länsstyrelsernas stöd till samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i sina respektive län, under tiden från januari 2011 till och med juni 2012.

Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning

Kartläggningen har registrerat 166 barn i Sverige som misstänks ha varit utsatta för människohandel under åren 2009–2011. Barnen misstänks ha använts för såväl sexuella som andra ändamål – som stöldbrott, tiggeri och arbete. Två tredjedelar av barnen har utländsk nationalitet och cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige. Det är lika många pojkar som flickor som är utsatta. Barnens ålder varierar från tre år upp till 17 år.  I rapporten ger Länsstyrelsen förslag på åtgärder för att öka skyddet för dessa barn.

Goda exempel på förebyggande av hedersvåld

I den här skriften presenteras tio projekt som har gjort intressanta erfarenheter och lyckats bra i sitt arbete med att förebygga hedersvåld. Alla utmärker sig för sin kombination av kompetens, kreativitet och mod. I samtal med projektledarna får vi en inblick i hur de har hanterat motgångar och motstånd för att lyckas nå och beröra sin målgrupp.

Skyddat boende för våldsutsatta personer: Delrapport av en nationell kartläggning

I kartläggningen ingår 19 verksamheter från hela landet med säte både i storstäder och mindre städer som tillsammans representerar olika huvudmän och alla former av skyddat boende som finns med avseende på innehåll och skyddsnivå. Mätperioden var fyra veckor vid två olika tidpunkter (vid hög respektive låg efterfrågan) under 2010.

Operation kvinnofrid – aktionsplan 2011

Operation Kvinnofrid är en plattform för samverkan och samordning mellan myndigheter av frågor som rör våld i nära relationer i Stockholms län. Operation Kvinnofrid leds av en styrgrupp som består av representanter för regionala myndigheter.  De övergripande målen för Operation Kvinnofrid är att

  • minska förekomst av våld i nära relationer, 
  • erbjuda ett rättssäkert stöd genom hela kedjan av inblandade samhällsaktörer för våldsutsatta flickor, kvinnor, pojkar och män, barn som bevittnat våld och män som utövat våld i nära relation, 
  • stödja strukturer för lokal och mellankommunal samverkan mellan berörda aktörer i samtliga kommuner och stadsdelar i syfte att ge bästa stöd samt förebygga våld, 
  • även under 2011 ha fokus på det hedersrelaterade våldet i Operation Kvinnofrids arbete.

Socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära relation. Rapport 2010:11

Denna rapport vänder sig till högre chefer och beslutsfattare i Stockholms läns kommuner och stadsdelar med mandat att avsätta resurser till att organisera kvinnofridsarbetet inom den egna kommunen samt att utveckla nya insatser för män som utövar våld i nära relation.

Rapporten behandlar vilka förutsättningar som finns för kommunerna i länet att bygga upp insatser, i egen regi eller i samverkan med andra, för män som utövar våld i nära relation. Rapporten beskriver även hur insatserna kan samordnas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Aktionsplan mot hedersvåld i Stockholms län – en myndighetsgemensam satsning 2009–2010

Operation Kvinnofrid är en plattform för samverkan och samordning mellan myndigheter av frågor som rör våld i nära relation i Stockholms län. Under 2009 och 2010 har styrgruppen för Operation Kvinnofrid beslutat att fokusera på problematiken kring hedersrelaterat våld. En aktionsplan för myndighetsgemensamma insatser mot hedersbrotten 2009–2010 har tagits fram och innehåller insatser på följande områden: förebyggande arbete, akuta insatser/hedershus samt långsiktigt stöd. Planen ger först en kort överblick över vad de olika myndigheterna bedriver för arbete avseende hedersproblematik och vilka brister som finns idag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Projekt Salaam 2008–2009. Metodutveckling för information om hedersrelaterat våld till nyanlända flyktingar

Projekt Salaam har utvecklats inom ramen för Operation Kvinnofrids aktionsplan mot hedersvåld. Det tillhör de förebyggande insatserna. Det bakomliggande syftet har varit att förbättra nyanlända flyktingars och deras anhörigas förutsättningar att hantera värderingskonflikter som kan uppstå i den nya livssituationen. Målgruppen för projekt Salaam var länets flyktinghandläggare. De är de första som de nyanlända kommer i kontakt med och att få korrekt information på ett bra sätt är betydelsefullt för individens integrationprocess.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Stoppa trafficking. Dokumentation från seminariet den 16/11 2009. Dnr 801-09-66563

Detta är en dokumentation från seminariet ”Stoppa trafficking” som Länsstyrelsen i Stockholm arrangerade den 16 november 2009. Seminariet var det första steget i en informationssatsning som Länsstyrelsen dragit igång. Satsningen vänder sig till länets taxi-, hotell-, turist- och restaurangnäringar och ingår i Länsstyrelsens uppdrag att stärka den regionala samverkan och samordningen av insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet med uppdraget är att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål och ge människor som utsätts för detta ökat stöd och skydd.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel och prostitution: ur ett svenskt perspektiv

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i regeringsuppdrag att på nationell bas utveckla samt effektivisera samverkan i arbetet mot prostitution och människohandel. Som en del av detta uppdrag har länsstyrelsen i samarbete med UNIFEM nationell kommitté i Sverige producerat detta material. Det Nationella Metodstödsteamet (NMT) har även bidragit med sin kompetens och materialet innehåller bland annat intervjuer med aktörer inom NMT.

Syftet med materialet är att förmedla en grundläggande kunskap kring prostitution och människohandel. En grundläggande kunskapsbas inom området är ett ovärderligt verktyg för att uppnå en effektiv samverkan, vilket är en nödvändighet för att effektivt förebygga och motverka dessa problem.

Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Denna skrift är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Under 2008 och 2009 genomförde Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, med stöd av medel från Länsstyrelsen, två utbildningsserier om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. 

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning har länge varit osynliggjorda och utbildningen har bidragit till att frågan har börjat diskuteras i staden. Under utbildningarna framkom att det finns stora behov att öka kunskaperna om våld i nära relationer, att diskutera frågan med arbetskamrater i relation till det dagliga arbetet samt att ha ett verktyg för att hålla frågan levande. Innehållet i skriften bygger på utbildningens innehåll.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynsresultat från nio kommuner och stadsdelar i Stockholms län

Under hösten 2008 genomförde Länsstyrelsen i Stockholm tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i nio kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Tillsynen är nationell, 80 kommuner och stadsdelar i landet ingår. I Stockholms län har kommunerna Huddinge, Järfälla, Nynäshamn, Upplands-Bro och Nykvarn samt stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Kungsholmen, Rinkeby- Kista och Älvsjö ingått. Kommunerna och stadsdelarna har valts ut av Socialstyrelsen.

Några kommuner och stadsdelar har hittat arbetsformer med kvinnofridsteam, kvinnofridssamordnare och olika nätverk som fungerar väl. Tillsynen har också lett till att flera kommuner och stadsdelar har intensifierat sitt arbete. Alla kommuner och stadsdelar i tillsynen har dock brister i arbetet och Länsstyrelsen har begärt att få in redogörelser för hur bristerna ska åtgärdas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. Metodstöd för socialsekreterare

På uppdrag av regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholm stöd till kommuner, övriga myndigheter och aktörer i det civila samhället för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inom regionen. 2007 beviljades projektmedel till Utredningsgruppen för Ungdom och familj inom socialtjänsten i stadsdelen Spånga - Tensta. Projektet syftade till att öka kompetensen i utredningsgruppen kring problematiken och ge konkret stöd för socialsekreteraren i sitt arbete, samt öka samverkan i stadsdelen kring de barn och ungdomar under 18 år som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet utmynnade i ett verktyg för riskbedömning i ärenden med hedersrelaterat förtryck och våld som bygger på metoderna BBIC (Barns Behov i Centrum) och Signs of Safety. Verktyget har dokumenterats i form av en manual samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsernas stöd till samordning för att motverka mäns våld mot kvinnor 2007–2008. Rapport 2009:06

Rapporten redovisar länsstyrelsernas insatser för att stödja samordningen av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld. Redovisningen avser insatser genomförda under perioden juli 2007 till december 2008. På en övergripande nivå redogörs för vilka aktörer som har involverats och vilka resultat som har uppnåtts.

Rapporten är sammanställd av Länsstyrelsen i Stockholms län och bygger på det underlag som samtliga 21 länsstyrelser har lämnat.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Saraprojektet 2004–2007. Ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Rapport 2008:24

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2003 regeringens uppdrag att främja utvecklingen av stöd och skyddsinsatser för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i länet. En mängd olika aktörer i det civila samhället samt ett flertal myndigheter har, med varierande resultat, engagerat sig i det förebyggande arbetet och utvecklat resurser för stöd och hjälp till de utsatta. Kommunerna, och i synnerhet socialtjänsten, har en central roll och en mycket viktig uppgift i sammanhanget. 2003 ansökte IFO-enheten i Huddinge kommun om projektstöd från Länsstyrelsen för att bygga upp en organisatorisk struktur och vidareutveckla personalens kompetens som en förutsättning för att kunna ge adekvat stöd och lämpligt bemötande till utsatta ungdomar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skyddat boende för personer som utsätts för hedersvåld: Dokumentation från nationellt samråd i Stockholm

I april 2008 anordnade länsstyrelserna i de tre storstadslänen ett nationellt samråd kring fortsatt utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet.  Förutom att ta del av publicerade utvärderingar och aktuella lägesrapporter arbetade deltagarna kring följande teman: Samarbete–samverkan, utsatta ungdomars behov före under och efter det skyddade boendet och de skyddade boendenas etablering och utveckling.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barnen i fokus: Vad kan socialtjänsten göra?

I länsstyrelsens uppdrag ingår att förmedla kunskap om förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar. I denna skrift presenteras ett antal projekt som fått utvecklingsmedel för tidiga insatser och behandlingsinsatser. Gemensamt för projekten är att de sätter barnens/ungdomarnas bästa i centrum, även om stödinsatserna vänder sig till samtliga familjemedlemmar. En förhoppning är att skriften ska inspirera till fortsatt metodutveckling och till fortsatta satsningar på att stötta barn och ungdomar som växer upp i riskmiljöer.

Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld: ett kompetens- och metodutvecklingsprojekt i Stockholms län. Rapport 2006:28

Syftet med det här projektet är att utifrån kunskap och förklaringar till hedersrelaterat våld gemensamt gå vidare och reflektera och utvidga förståelse för ungdomarnas situation, framför allt flickornas, som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld. Därmed även öka och förbättra mottagningens förmåga att ge dem rätt stöd.

Personalens möten med utsatta flickor – arbete mot hedersrelaterat våld

Syftet med denna rapport är att beskriva hur några olika personalkategorier i en svensk kommun identifierar hedersrelaterat förtryck/våld samt ge en bild av hur deras möten med flickor/kvinnor och familjer som lever med hedersrelaterade strukturer ser ut. Syftet är också att lyfta fram och analysera hur dessa möten gestaltar sig i förhållande till bilden av hedersrelaterat förtryck/våld som ett kontinuum. Ett tredje syfte är att granska hur avsaknaden av en enhetlig definition av hedersrelaterat förtryck/våld påverkar utformningen av det sociala arbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Okejsex.nu – Vet du var gränsen går?

I november 2007 genomförde Operation Kvinnofrid kampanjen Okejsex.nu, som riktade sig till unga personer i Stockholms län. Den här fickpocketen innehåller en del av de frågor som unga ställde om vad som är okej sex.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)