Länsstyrelsen Stockholm

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats – mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Människohandel med barn – genomlysning av polisärenden 2015-2016

Rapporten syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar om misstänkt människohandel leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare. 

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn. Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om kommunernas arbete 2017

I denna rapport presenteras resultatet av en regional kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört under våren 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Redovisning av Länsstyrelsernas arbete med uppdrag 35, regleringsbrev 2017

Länsstyrelserna hade under 2017 regeringens uppdrag att inom sina ansvarsområden stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället. Samordningen syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Länsstyrelsen i Stockholms län hade ansvaret i samverkan med övriga länsstyrelser för att samordna och redovisa uppdraget i sin helhet. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget för 2017. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell telefonlinje för våldsutövare – en utredning av förutsättningar

Rapporten är en utredning av förutsättningarna att skapa en nationell telefonlinje för personer som utövar våld eller har förhöjd risk att utöva våld i nära relationer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsprevention – vänta inte tills skadan redan är skedd!En start för kommunens våldspreventiva arbete

En bra utgångspunkt för att skapa struktur i din kommuns våldspreventiva arbete är att dra nytta av redan existerande och välfungerande processer inom kommunen. Länsstyrelsen erbjuder också ett preventionspaket innehållande seminarier, nätverksträffar och kommunbesök för att stödja kommuner i deras preventionsarbete.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.

Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Reviderad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Operation kvinnofrid. Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020

För att motverka våld i nära relationer behövs insatser på olika nivåer i samhället och av olika myndigheter i samverkan. Operation Kvinnofrid är en unik myndighetsgemensam samverkansplattform i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att arbeta för att motverka våld i nära relationer. Strategin anger riktning för Stockholms län och pekar ut vilka prioriterade målområden som är viktiga för att motverka våld i nära relation och stöder val av åtgärder på regional och lokal nivå.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

I denna rapport beskriver Stiftelsen Äldrecentrum de resultat och synpunkter som framkommit efter en vidareutbildning 2014, om våld i nära relationer mot äldre, för 90 personer inom äldreomsorgen i Stockholms län. I rapporten ger Äldrecentrum också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.
Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att:

Mer än hälften av alla socialsekreterare har minst en gång det senaste halvåret haft svårigheter att hitta en lämplig plats i skyddat boende till en person med särskilda behov. Detta beror bland annat på att skyddade boenden ofta har svårt att tillgodose våldsutsatta personers specifika behov.

Lämplig placering i skyddat boende försvåras av att särskilda behov inte alltid identifieras och/eller att de ofta felbedöms.

Det finns stora utmaningar avseende möjligheterna för särskilt utsatta personer att få adekvat stöd och skydd under vistelsen i boendet, och det är relativt vanligt att utföraren behöver avbryta vistelsen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utvärderat en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. I rapporten ges också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – Nationell kartläggning 2012–2015

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn 2012–2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn under åren 2012-2015. Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn och förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete, tungt hushållsarbete och brottslighet. Kartläggningen utmynnar i ett par rekommendationer som syftar till ökat skydd av barn och stärkt förmåga att identifiera, anmäla, utreda och åtala för människohandelsbrott. 

Kartläggningen är en uppföljning av Länsstyrelsens rapport från 2012: Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning som granskat misstänkt människohandel med barn mellan 2009–2011. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006–2014

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014. I följande rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

Kunskapen om våld mot äldre kvinnor är mycket begränsad. Som ett led i att åtgärda bristerna genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under våren och hösten 2011 en utbildning i tre steg för drygt 500 personer verksamma inom äldreomsorgen i länet. I denna rapport beskrivs de resultat och synpunkter som framkommit efter utbildningssatsningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Denna skrift är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Under 2008 och 2009 genomförde Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, med stöd av medel från Länsstyrelsen, två utbildningsserier om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. 

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning har länge varit osynliggjorda och utbildningen har bidragit till att frågan har börjat diskuteras i staden. Under utbildningarna framkom att det finns stora behov att öka kunskaperna om våld i nära relationer, att diskutera frågan med arbetskamrater i relation till det dagliga arbetet samt att ha ett verktyg för att hålla frågan levande. Innehållet i skriften bygger på utbildningens innehåll.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. Metodstöd för socialsekreterare

På uppdrag av regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholm stöd till kommuner, övriga myndigheter och aktörer i det civila samhället för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inom regionen. 2007 beviljades projektmedel till Utredningsgruppen för Ungdom och familj inom socialtjänsten i stadsdelen Spånga - Tensta. Projektet syftade till att öka kompetensen i utredningsgruppen kring problematiken och ge konkret stöd för socialsekreteraren i sitt arbete, samt öka samverkan i stadsdelen kring de barn och ungdomar under 18 år som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet utmynnade i ett verktyg för riskbedömning i ärenden med hedersrelaterat förtryck och våld som bygger på metoderna BBIC (Barns Behov i Centrum) och Signs of Safety. Verktyget har dokumenterats i form av en manual samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Okejsex.nu – Vet du var gränsen går?

I november 2007 genomförde Operation Kvinnofrid kampanjen Okejsex.nu, som riktade sig till unga personer i Stockholms län. Den här fickpocketen innehåller en del av de frågor som unga ställde om vad som är okej sex.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)