Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Publikationer i urval

Kunskapsdokument för yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandel och prostitution. Södermanlands län

Syftet med kunskapsdokumentet mot prostitution och människohandel i Södermanland är att öka kunskaperna om prostitution och människohandel hos all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer utsatta för prostitution och människohandel; att tillhandahålla verktyg till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer utsatta för prostitution och människohandel, och att synliggöra parternas ansvarsområden för att säkerställa att personer utsatta för prostitution och människohandel ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – kartläggning av arbetet i Södermanlands län 2014

Som ett led i utvecklingen av arbetet med mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen i Södermanland genomfört en kartläggning för att identifiera utvecklingsområden. Syftet är att få kunskap om arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som kan vägleda Länsstyrelsens utåtriktade arbete inom området. 

Jämställdhetsintegrering – kartläggning av kommuner och landstinget i Södermanlands län 2013

Kartläggningen som genomförts hos kommunerna och landstinget har haft till syfte att analysera hur arbetet med jämställdhetsintegrering ser ut och identifiera vilka behov som finns. Kartläggningen ingår i förarbetena till en kommande strategi för jämställdhetsintegrering i länet, som ska tas fram på uppdrag av regeringen.

Ett samhälle fritt från hederstänkande – Effektstudie av några statligt finansierade verksamheters hedersförebyggande arbete i Nyköpings kommun och Eskilstunas kommun

Mellan åren 2004 och 2011 har Länsstyrelsen i Södermanlands län fördelat sammanlagt drygt 5 miljoner kronor för att motverka hedersproblem. En kartläggning i länet år 2004 visade att cirka 200 flickor och unga kvinnor hade omfattats av hedersproblem på något sätt. Året därpå gav Länsstyrelsen ut en handbok i praktiskt arbete mot hedersproblem. Med den nya rapporten vill Länsstyrelsen öka kunskapen om vilka insatser som gjorts på området i länet. 

Tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor i Eskilstuna kommun. Diarienr: 701-12628-2008

Tillsynsrapporten är ett delunderlag till den nationella rapporten "Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Alla kommuners ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn 2008–2009" som Socialstyrelsen presenterade 2009. 

Tillsynsrapport angående arbetet med våldsutsatta kvinnor i Katrineholms kommun. Diarienr: 701-12628-7-2008

Tillsynsrapporten är en del av underlaget till den nationella rapporten "Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Alla kommuners ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn 2008–2009" som Socialstyrelsen presenterade 2009. 

Tillsynsrapport avseende arbetet med våldsutsatta kvinnor i Flens kommun. Diarienr: 701-12629-2008

Tillsynsrapporten utgör ett delunderlag till den nationella rapporten "Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Alla kommuners ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn 2008–2009" som Socialstyrelsen presenterade 2009. 

Förtryck och våld i hederns namn. En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld. Sörmlandsbilder 4:2005

Det här är en vägledning för hur Sörmland vill arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld. I första hand riktar den sig till medarbetare och arbetsgivare inom skolan, socialtjänsten och polisen, men också till kvinno-/tjejjourer och ungdomsmottagningar. Handboken förmedlar kunskap om hedersproblematiken och är tänkt att utgöra ett stöd i det praktiska arbetet med att ta fram egna handlingsplaner och diskutera sitt eget förhållningssätt mot hedersrelaterat våld inom olika organisationer och på olika arbetsplatser.

Frigörelse på egna villkor. Kartläggning av flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Rapport 2004:04

Länsstyrelsen i Södermanlands län har enligt regeringens beslut den 18 juni 2003 genomfört en kartläggning av behovet av skyddat boende och andra insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat hot och våld och begränsningar i handlings- och frihetsutrymme.

Kartläggningen visar entydigt att hedersrelaterat hot och våld mot flickor och unga kvinnor är omfattande i länet. Socialtjänst, skola, polis, ungdomsmottagningar samt kvinnojourer och andra som svarat på länsstyrelsens enkät hade under 2002 kontakt med ca 200 flickor och unga kvinnor i länet i åldrarna 12–35 år, som på något sätt omfattas av denna problematik.