Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt deltar i nationella arbetsgrupper för att nationella politiska mål följs upp i länet på ett kvalitativt sätt.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007-2008 i uppdrag av regeringen att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Övergripande mål för satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Kvinnojours och brottsofferjoursverksamhet på lokal nivå ska stärkas.

Samverkan
För att stärka lokal samverkan mellan kommunerna och andra berörda aktörer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor fördelar Länsstyrelsen utvecklingsmedel.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen har under flera år arbetat för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tidiga insatser
Inom ramen för det förebyggande arbetet har Länsstyrelsen även uppgiften att stödja insatser där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld.

Övriga insatser inom området
Länsstyrelsen disponerar särskilda medel för att stärka regional samverkan i syfte att motverka prostitution och handel med människor för sexuella ändamål samt öka skyddet och stödet till utsatta.

Länsstyrelsen deltar aktivt i ett kvinnofridsarbete som leds av Tryggare Uppsala län, som omfattar ett nätverk som bestående av kommunrepresentanter, representanter från landsting och polis, från frivilliga organisationer och föreningar i länet. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/uppsala

Publikationer i urval

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består avintervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av regional strategi för jämställdhet 2018–2020

Länsstyrelsen i Uppsala län fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhet. Detta är redovisningen av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

När man krockar: ett handläggningsstöd för socialtjänsten om hedersrelaterat våld och generationskonflikter kring traditioner, seder och bruk

När man krockar riktar sig i första hand till socialtjänstens handläggare. Boken ska ses som ett praktiskt stöd i arbetet med unga och deras familjer vid generationskonflikter, seder och bruk. I detta område ingår hedersrelaterat våld. Boken ger också en teoretisk grund att stå på kring dessa frågor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersvåld: insatser i Uppsala län 2005–2006

Flickor i patriarkala miljöer. Uppsala läns kartläggning av flickor/unga kvinnor med utländsk bakgrund som riskerar att bli, eller har blivit, utsatta för hedersrelaterat hot och våld av nära anhörig. Länsstyrelsens meddelandeserie 2004:6

Denna kartläggning har genomförts i syfte att för Uppsala län visa hur många flickor/unga kvinnor med utländsk bakgrund som riskerar att bli, eller har blivit, utsatta för hedersrelaterat hot och våld av nära anhörig.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)