Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna har sedan 2007 arbetat med samordning och kompetenshöjande insatser gällande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, som även inbegriper arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel samt barn som bevittnat våld. 

Sedan 2018 har länsstyrelserna fått ett utökat uppdrag att ta fram regionala strategier och handlingsplaner, fortsätta främja samverkan, utveckla det förebyggande arbetet, ge kompetensstöd och avge regionala lägesrapporteringar.

Handböcker och nätverk
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram samverkansdokument "Handbok för regional samverkan i Värmland: Våld i nära relationer" samt "Kvinnlig könsstympning" för att underlätta för de som möter våldsutsatta. Länsstyrelsen Värmland samordnar flera olika resursteam som har spetskompetens inom sitt område och har som uppdrag att föra kompetensen vidare till medarbetare och andra. Ett resursteam finns inom området hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vidare finns ett nätverk för ideella aktörer inom området och ett nätverk för myndighetssamverkan.

Strategi och handlingsplan
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en jämställdhetsstrategi i bred samverkan, "Ett jämställt Värmland: strategi 2018–2027". Strategin tar upp den svenska regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål. Under 2018 kommer en handlingsplan inom området mäns våld mot kvinnor.

Satsningar
Under de senaste åren har Länsstyrelsen Värmland fokuserat på att kompetensutveckla när det gäller sexuella kränkningar och övergrepp, och har ett nätverk för att arbeta förebyggande där Värmlandsidrotten tillsammans med Brotttsofferjourer och Brottsförebyggande Centrum i Värmland ingår. Samarbete har skett med Sveriges Åkeriföretag för att arbeta mot prostitution och människohandel genom att minska efterfrågan.

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/varmland

Publikationer i urval

Våld i nära relationer – handbok för regional samverkan i Värmland

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Landstinget i Värmland, Migrationsverket, Försäkringskassan, Åklagarkammaren i Karlstad, Polisområde Värmland, Kriminalvården i Värmland och Värmlands 16 kommuner har tagit fram ett samverkansdokument för Våld i nära relationer. Det är initierat av Samhällsråd Värmland och nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer. Handboken gavs ut 2014 och har reviderats 2015 och 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Värmland. Strategi 2018–2027

Denna strategi ska bidra till visionen Ett jämställt Värmland och till att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Strategin har arbetats fram under hela 2017, genom att inhämta synpunkter på olika sätt från en mängd aktörer. Strategin utgår på ett övergripande sätt från den tidigare strategin Ett jämställt Värmland 2014–2016 och hämtar lärdom från gjorda erfarenheter.

Kortad version. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det här gör vi och det här vill vi. Myndigheternas syn på arbetet mot våld i nära relationer i Värmland 2016

Rapporten är en kartläggning av myndigheternas syn på det arbete som görs, samt vilka behov av stödstrukturer som finns i Värmlands län i arbetet mot våld i nära relationer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnlig könsstympning – Handbok för regional samverkan i Värmland

Kvinnlig könsstympning – handbok för regional samverkan i Värmland är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Exempel på stödstrukturer inom området våld i nära relationer. Publ 2016:05

Länsstyrelsen Värmland har ett uppdrag att samordna myndigheter inom området mäns våld mot kvinnor som även inbegriper våld i nära relationer. Som ett led i arbetet att kvalitetssäkra insatserna för de som är våldsutsatta och våldsutövarna har nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer gett uppdrag till en arbetsgrupp att se över vilka stödstrukturer som finns i länet.

Rapporten försöker dels definiera vad som kan vara stödstrukturer samt gjort en kartläggning över stödstrukturer i olika delar av landet. Rapporten ska ses som en del av arbetet med att kartlägga vilka behov av stödstrukturer som finns i länet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Isolerad Kränkt Utkastad. Löpnr: 2010:04

Tolv kvinnor som valt att flytta till Sverige berättar om hur drömmen om ett bättre liv, familj och kärlek ersattes av misshandel, kränkningar, isolering och hot av mannen de litade så mycket på att de valt att lägga hela sitt framtida liv i hans händer.

Berättelserna har förmedlats av Värmlands kvinnojourer under början av 2010. Förhoppningen är att fler medmänniskor runt omkring, och de olika myndigheter de kommer i kontakt med, ska få upp ögonen för dessa kvinnor som lever mitt bland oss. De behöver hjälp och stöd.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebygga hedersrelaterat våld – går det? Rapport 2008:26

Länsstyrelsen i Värmlands län erhöll sammanlagt 2,67 milj. kr till förebyggande åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck som utgick till 17 olika projektanordnare och 23 olika projekt under perioden 2003–2008 förutom de 6 länsövergripande utbildningssatsningar som gjorts. Denna rapport är en sammanställning av projekten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)