Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen består av 21 statliga myndigheter som har till uppgift att främja utveckling, samverkan och se till att de nationella målen fullföljs. De ska också värna om rättssäkerheten i varje enskilt ärende och finns som en länk mellan statlig och kommunal verksamhet i länet. Regeringen tilldelar länsstyrelserna ett övergripande ansvar för koordinering av samarbetet mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Länsstyrelsen verkar för rättssäkerhet och kvalitet samt för att nationella politiska mål följs upp i länet.

Regeringsuppdrag
Länsstyrelserna fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld i sina respektive län. Utöver nämnda regeringsuppdrag, utvidgades uppdraget 2008 till att omfatta hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens ansvarsområden är rådgivning, samordning och kompetenshöjande åtgärder inom dessa områden, liksom fördelning av utvecklingsmedel gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Resursteam och rådgivning
Länsstyrelsen i Värmlands län genomförde tillsammans Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län en utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck under våren 2009. Tillsammans med dem som utbildades redan år 2007 utgör de en resursgrupp inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Resursteamet ska fungera som kontaktpersoner för alla som arbetar med frågan.
Värmland har numera också Rådgivningen Stella, för flickor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Rådgivningen har startats med medel från länsstyrelsen.

Utvecklingsmedel för att förebygga hedersrelaterat våld
Länsstyrelsen Värmland fördelar utvecklingsmedel inom området förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och har genom åren fördelat medel till väldigt olika projekt. Flera av projekten har riktat sig direkt till de utsatta, andra har handlat om metoder och en stor mängd har varit kompetensutbildning. 

Under 2011 har länsstyrelsen prioriterat projekt som avser nya metoder för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser som ska ge de utsatta kunskaper och råd samt kompetensutveckling. 

Gå till hemsida: www.lansstyrelsen.se/varmland

Publikationer i urval

Kvinnlig könsstympning – Handbok för regional samverkan i Värmland

Handbok utgiven av Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Landstinget i Värmland, Barnahus Värmland och Elevhälsan i Värmland för regional samverkan om kvinnlig könsstympning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Exempel på stödstrukturer inom området våld i nära relationer. Publ 2016:05

Länsstyrelsen Värmland har ett uppdrag att samordna myndigheter inom området mäns våld mot kvinnor som även inbegriper våld i nära relationer. Som ett led i arbetet att kvalitetssäkra insatserna för de som är våldsutsatta och våldsutövarna har nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer gett uppdrag till en arbetsgrupp att se över vilka stödstrukturer som finns i länet.

Rapporten försöker dels definiera vad som kan vara stödstrukturer samt gjort en kartläggning över stödstrukturer i olika delar av landet. Rapporten ska ses som en del av arbetet med att kartlägga vilka behov av stödstrukturer som finns i länet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i nära relationer – handbok för regional samverkan i Värmland

Handboken är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Åklagarkammaren, Polisen, Kriminalvården och Värmlands 16 kommuner. Samhällsråd Värmland har initierat arbetet och nätverket för myndighetssamverkan våld i nära relationer har med hjälp av en arbetsgrupp arbetat fram den. Reviderad 2015. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnofrid i Värmland – kartläggning 2012

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning inom området mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnat våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är den femte kartläggningen som görs och frågorna har främst varit riktade till socialtjänsten och de ideella föreningarna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Isolerad Kränkt Utkastad. Löpnr: 2010:04

Tolv kvinnor som valt att flytta till Sverige berättar om hur drömmen om ett bättre liv, familj och kärlek ersattes av misshandel, kränkningar, isolering och hot av mannen de litade så mycket på att de valt att lägga hela sitt framtida liv i hans händer.

Berättelserna har förmedlats av Värmlands kvinnojourer under början av 2010. Förhoppningen är att fler medmänniskor runt omkring, och de olika myndigheter de kommer i kontakt med, ska få upp ögonen för dessa kvinnor som lever mitt bland oss. De behöver hjälp och stöd.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rätten till eget liv: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Denna rapport är resultatet av projektet ”Rätten till liv” som bedrevs hösten 2007 – våren 2009. Syftet var att tillsammans med andra myndigheter och verksamheter i olika kommuner i länet arbeta fram handlingsplaner och samverkansplaner för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Rätten till eget liv: Samverkansplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Denna plan syftar till att förskola, grundskola, gymnasieskola, socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagningen, kyrkan, brottsofferjouren, Alla kvinnors hus, tjejjouren, stöd och rådgivningscentret Stella samt Länsstyrelsen ska samverka för att flickor och pojkar, kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska erbjudas bästa möjliga stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Det är viktigt att det finns en tydlighet i och mellan olika verksamheters ansvarsområden samt framarbetade rutiner för hur samverkan sker.

Rätten att välja sitt liv. Stöd när heder leder till förtryck och våld

Resursteam Heder har kunskaper, rutiner och metoder för att motverka förtryck och hedersrelaterat våld på bästa sätt och är ett samarbete mellan Värmlands kommuner och länsstyrelse.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebygga hedersrelaterat våld – går det? Rapport 2008:26

Länsstyrelsen i Värmlands län erhöll sammanlagt 2,67 milj. kr till förebyggande åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck som utgick till 17 olika projektanordnare och 23 olika projekt under perioden 2003–2008 förutom de 6 länsövergripande utbildningssatsningar som gjorts. Denna rapport är en sammanställning av projekten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnofrid i Värmland. Kartläggning av Socialtjänstens arbete med kvinnofridsfrågor samt frågor rörande barn som bevittnat våld. Rapport 2008: 23

I handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39) anges att regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld. För att kunna göra detta på ett för länet adekvat sätt gjordes en kartläggning 2007.

Länsstyrelsen Värmland har kartlagt socialtjänstens individ och familjeomsorg i länets 16 kommuner och har även träffat ideella aktörer inom området. Kartläggningen syftar till att belysa hur socialtjänsten har mött våldsutsatta kvinnor över tid samt både lyfta problemområden men också ge exempel på förbättringsområden gällande våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsrutin: Familjevåld. Fysiska, psykiska och sexuella övergrepp

Länsgruppen mot familjevåld i Värmlands län har utarbetat vägledande rutiner för socialtjänsten, sjukvården, polisen och andra berörda myndigheter när det gäller samarbete, handläggning och behandling i familjevåldsärenden. Omarbetad i februari 2007. I länsgruppen ingår Landstinget, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen samt länets kommuner. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnovåld: uppföljning av kartläggningen i kommunerna

Denna rapport är en uppföljning av Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas insatser för våldsutsatta kvinnor 1999. Kartläggningen genomfördes genom telefonintervjuundersökning i länets samtliga kommuner och resulterade då i Länsstyrelsens rapport 1999:17 Kvinnovåld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Låt oss lyssna ... Kartläggning och analys av behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld av nära anhörig. Rapport 2004:4

Kartläggning och analys av behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld av nära anhörig.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)